Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τρόπος εισαγωγής

Η εισαγωγή στο Τμήμα γίνεται μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Σύμφωνα με τα άρθρα 1,3 και 4 του Ν. 1865/89 και το άρθρο 3 του Ν. 1966/91, οι μετεγγραφές φοιτητών αντιστοίχων τμημάτων Α.Ε.Ι. εσωτερικού και αντιστοίχων ισοτίμων ιδρυμάτων του εξωτερικού, καθώς και οι κατατάξεις πτυχιούχων άλλων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. επιτρέπονται σε ποσοστό 10% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε Τμήμα. Βέβαια, στο Τμήμα μας δεν πραγματοποιούνται μετεγγραφές εσωτερικού διότι δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα Α.Ε.Ι. Ως εκ τούτου το συνολικό ποσοστό 10% επί του αριθμού των εισακτέων, καλύπτεται μόνο με τις κατατάξεις πτυχιούχων άλλων τμημάτων ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισοτίμων ιδρυμάτων του εξωτερικού (5%) καθώς και πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Βιβλιοθηκονομίας (5%). Κατατάξεις πτυχιούχων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών ή ισότιμων προς αυτά σχολών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων υπουργείων δεν πραγματοποιούνται, διότι δεν υπάρχει αντίστοιχο ή συναφές Τμήμα εσωτερικού. Σύμφωνα με το Ν. 1966/91 η Γενική Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει, σε ποιο εξάμηνο θα γίνουν οι κατατάξεις, όπως επίσης και τον τρόπο (κατατακτήριες εξετάσεις, εξεταστέα ύλη κ.λ.π.). Οι πτυχιούχοι άλλων πανεπιστημιακών τμημάτων εσωτερικού και ισοτίμων ιδρυμάτων του εξωτερικού κατατάσσονται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών, αφού επιτύχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις, και δικαιούνται να κατοχυρώσουν πέντε (5) μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών, εφόσον τα μαθήματα αυτά έχουν διδαχθεί στη σχολή προέλευσης και είναι συναφή με τα διδασκόμενα στο Τμήμα και εφόσον εγκριθούν από τους αρμόδιους διδάσκοντες των συναφών αυτών μαθημάτων του Τμήματός μας.
Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. Βιβλιοθηκονομίας κατατάσσονται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών, αφού επιτύχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις. Δικαιούνται να κατοχυρώσουν δύο (2) μαθήματα επιλογής, εφόσον τα μαθήματα αυτά ή συναφή τους, έχουν διδαχθεί στη σχολή προέλευσης και εφόσον εγκριθούν από τον αρμόδιους διδάσκοντες του Τμήματος. Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οι υποψήφιοι για κατάταξη πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. εξετάζονται σε τρία μαθήματα: α) Εισαγωγή στην Πληροφόρηση, β) Ελληνική Ιστορία των χρόνων της Βενετοκρατίας και Τουρκοκρατίας. Διαφωτισμός, και γ) Νεότερη Ελληνική Ιστορία: από την Ελληνική Επανάσταση μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1821-1940).