ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΑΣΩΝΙΤΗΣ
Καθηγητής

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας
Ιωάννου Θεοτόκη 72
Κέρκυρα 49100
Τηλ. 0661087415
Ηλεκτρονική Δ/νση: asonitis@ionio.gr

Δικτυακός τόπος Λατινικής Παλαιογραφίας

 1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 2. ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

I. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Mεσαιωνική Ιστορία τoυ δυτικού ελλαδικού χώρου στο πλαίσιο της διαλεκτικής Βυζαντινού και Δυτικού κόσμου, ιδιαίτερα κατά τον όψιμο μεσαίωνα. Διπλωματική έκδοση και κριτική πηγών. Προσεγγίσεις της πολιτικής, διοικητικής, οικονομικής, κοινωνικής, εκκλησιαστικής Ιστορίας, της Ιστορίας των θεσμών, με ιδιαίτερη έμφαση στους γαιοκτητικούς και το συναφές δίκαιο, καθώς επίσης της τοπογραφίας, προσωπογραφίας και της γενεαλογίας. Μεθοδολογία της Τοπικής Ιστορίας.

II. ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Α' ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Συμβολή στην ιστορία της Αιτωλοακαρνανίας και των νησιών του Νότιου Ιονίου (1325-1429). Επόπτης καθηγητής Ι.Ε. Καραγιαννόπουλος, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 1987.

Β' ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

 1. Ανδηγαυική Κέρκυρα (13ος-14ος αι.). Εκδόσεις Απόστροφος, Κέρκυρα 1999.

 2. Το Νότιο Ιόνιο κατά τον Όψιμο Μεσαίωνα. Εκδόσεις ERGO, Αθήνα 2005.

 3. Εγχειρίδιο Τοπικής Ιστορίας. Το Βιβλίο του εκπαιδευτικού. Έκδοση ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 2006. Συνεργασία με τον καθηγητή κ. Θ. Παππά. 

 4. Η Κέρκυρα και τα ηπειρωτικά παράλια κατά τα τέλη του Μεσαίωνα (1386-1462). Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2009.

Γ' ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 1. «Jacques de Baux, lord of Corfu : 1381-1382», Balkan Studies, 28/2 (1987), σσ. 223-235.
 2. «Νεότερες ειδήσεις για την υγειονομική και νοσολογική κατάσταση της Κέρκυρας κατά την πρώιμη Βενετοκρατία», Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος 30 (1987) σσ. 5-18 (σε συνεργασία με τον Ι. Λασκαράτο).
 3. «Petrus Capece, capitaneus Corphiensis (1367), castellanus Parge (1411)», Πρακτικά Θ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου (Μάιος 1988), Θεσσαλονίκη 1988, σσ. 63-81.
 4. «Προσωπογραφικές παρατηρήσεις στο Χρονικό των Τόκκων», Βυζαντιακά 8 (1988), σσ. 135-148.
 5. «Ο τίτλος του πρίγκιπα Αχαΐας και οι Τόκκοι », Πρακτικά Ε΄Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, τ. 1, Αργοστόλι 1989, σσ. 59-79 .
 6. «Πελαγονία 1259: Μια νέα θεώρηση», Βυζαντιακά 11 (1991) σσ.129-165.
 7. «Οι μεταβιβάσεις της κερκυραϊκής βαρoνίας του conte de Martina κατά τον 14ο και 15ο αι.», Δελτίον Εραλδικής και Γενεαλογικής Εταιρείας Ελλάδος 9 (1992) σσ. 9-36.
 8. «Κατοχή: Μια κτήση του πριγκιπάτου της Αχαΐας στη Δυτική Στερεά», Ιστορικογεωγραφικά 3 (1992), σσ. 93-107.
 9. «Παρατηρήσεις στο καθεστώς γαιοκτησίας των περιοχών του Νότιου Ιονίου κατά τον όψιμο Mεσαίωνα», Βυζαντιακά 12 (1992), σσ. 261-313.
 10. «Οι δεκαρχίες της Κέρκυρας», Πρακτικά ΙΒ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου (Μάιος 1991), Θεσσαλονίκη 1992, σσ. 89-114.
 11. «Ο δεσπότης Ρωμανίας Φίλιππος και οι αξιώσεις των Ταραντίνων κυρίων της Κέρκυρας επί των ηπειρωτικών κτήσεων των Ορσίνι (1318-1331)», Βυζαντιακά 12 (1992) σσ. 119-154.
 12. «Τρία κερκυραϊκά νοταριακά έγγραφα των ετών 1398-1458», Εώα και Εσπέρια 1 (1993), σσ. 9-44.
 13. «Παρατηρήσεις αναφερόμενες στο πρόβλημα της χρονολόγησης της προαγωγής της επισκοπής Ιωαννίνων σε μητρόπολη», Βυζαντιακά 15 (1995), σσ. 293-319.
 14. «L' introduzione delle Assise di Romania a Corfu», Quaderni di Cheiron 2 (1996). σσ. 59-76.
 15. «Νεότερα γενεαλογικά στοιχεία των κερκυραϊκών οικογενειών Δεληγότη και Αλταβίλλα», Δελτίον Εραλδικής και Γενεαλογικής Εταιρείας Ελλάδος 10 (1996), σσ. 375-401.
 16. «Οι Χρονικοί Κριτές της Κέρκυρας», Πρακτικά ΙΖ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 1997, σσ. 465-479.
 17. «Έγγραφα αναφερόμενα στην εκκλησιαστική περιουσία στην Παλαιόπολη της Κέρκυρας κατά το 14ο και 15ο αι.», Εώα και Εσπέρια 3 (1996-1997), σσ. 9-40.
 18. «Το πρόβλημα της χρονολόγησης της βυζαντινής επιχείρησης κατά της Ηπείρου επί Ανδρονίκου Β΄ Παλαιολόγου», Βυζαντιακά 18 (1998), σσ. 119-130.
 19. «Relations between the Venetian Regimen Corphoy and the Albanians of Epirus (14th-15th centuries)», Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών. Οι Αλβανοί στο Μεσαίωνα, Αθήνα 1998, σσ. 271-292.
 20. «Mentalities and behaviours of the feudal class in Corfu during the Late Middle Ages », Balkan Studies 39/2 (1998), σσ. 197-221.
 21. «Σχέσεις της βενετικής διοίκησης της Κέρκυρας με τις ηγεμονίες του Ιονίου κατά τον όψιμο Μεσαίωνα», Περί Ιστορίας 2 (1999) , σσ. 25-54.
 22. «Η αγγαρεία στην Κέρκυρα κατά τον όψιμο Μεσαίωνα», Εώα και Εσπέρια, 4 (1999), σσ.133-174.
 23. «...διά κονδυλίου, ως το σύνηθες Κορυφών», Τεκμήριον  2 (1999), σσ. 97-120.
 24. «Μεσαιωνική Κέρκυρα», Κέρκυρα, Τοπική Ιστορία. έκδ. ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 1999, σσ. 71-97.
 25. «Παρατηρήσεις αναφερόμενες στις γλωσσικές συνθήκες που επικράτησαν στην Κέρκυρα κατά τον όψιμο Μεσαίωνα», Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου: Ελληνική παρουσία στην Κάτω Ιταλία και Σικελία (Κέρκυρα Οκτώβριος 1998), Κέρκυρα 2000, σσ. 221-271.
 26. «Προβλήματα του ορθόδοξου κλήρου της Κέρκυρας πριν και μετά τη Σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας», Βυζαντινά 21 (2000). Αφιέρωμα στη μνήμη του καθηγητή Ιωάννη Ε. Καραγιαννόπουλου, σσ. 399-417.
 27. «Προβενετικές καγκελαρίες στο δυτικό ελλαδικό χώρο», Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου Αρχειακών: Αρχεία και προοπτικές στη νέα χιλιετία, (Λευκωσία, 4-6 Μαίου 2000), Αθήνα 2001, σσ. 107-128.
 28. «Η κερκυραϊκή πρεσβεία του 1473 στη Βενετία», Βυζαντιακά 21 (2001) σσ. 385-407.
 29. «Ιστορική τεκμηρίωση βάσει αφηγηματικών πηγών. Μια ολισθηρή διαδρομή», Τεκμήριον (Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου) 3 (2001)σσ. 11-37.
 30. «Πρακτικές κατοχύρωσης κυριαρχικών δικαιωμάτων στο χώρο του Ιονίου μετά τη Δ΄ σταυροφορία». Πρακτικά δ΄ Συνάντησης Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου, , Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2002.
 31. «Viaggi e pellegrini nello Ionio nel basso Medioevo», Kronos, (Periodico del DBAS. Universitΰ degli Studi di Lecce Dipartimento dei Beni, delle Arti e della Storia) 4 (2003) σσ. 65-78.
 32. «Η Κέρκυρα ως εμπορικό κέντρο κατά τον όψιμο Μεσαίωνα», Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου: Χρήμα και Αγορά στην εποχή των Παλαιολόγων (13ος-15ος αι.). Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2003, σσ.59-80.
 33. «Το διοικητικό καθεστώς της Κέρκυρας κατά τις πρώτες δεκαετίες της βενετική κυριαρχίας», Δελτίο Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας 25 (2003) σσ.49-70.
 34. «Οι Εξωκαστρηνοί της Κέρκυρας», Πρακτικά Z΄ Πανιονίου Συνεδρίου. (Λευκάδα 26-30 Μαίου 2002), Αθήνα 2004, Β΄, σσ. 477-506.
 35. «Η Εξέγερση των Χωρικών της Λευκάδας το 1357», Στο Ιστορία-Πεζογραφία-Μουσικολογία, Πρακτικά Η΄Συμποσίου της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα 2004, σσ. 23-38.
 36. «Πρακτικές νομιμοποίησης κυριαρχιών στην Αιτωλοακαρνανία κατά τον όψιμο Μεσαίωνα», Β΄ Διεθνές Ιστορικό και Αρχαιολογικό Συνέδριο Aιτωλοακαρνανίας. Αγρίνιο, 29-31 Μαρτίου 2002, σσ. 571-586.
 37. «Από τις πολιτισμικές σταθερές: Συλλογική ταυτότητα και κείμενο», Τεκμήριον 4 (2002-2004) σσ. 109-136.
 38. «Μερικές εύγλωττες σιωπές στο Χρονικό των Τόκκων», Τεκμήριον 5 (2005) σσ. 31-48.
 39. «Le epidemie in Grecia durante il basso Medioevo», Incontro internazionale di studi «Le epidemie nei secoli XIV-XVII»,  Atti delle giornate di studio (Fisciano/ Università degli Studi di Salerno, 13-14 maggio 2005), a cura di Alfonso Leone e Gerardo Sangermano, Salerno 2005, σσ.  49-65.
 40.  «La proprietà fondiaria nell’isola di Corfù nel basso Medioevo e agli inizi dell’ Età Moderna», Schola Salerenitana. Annali XII (2007), Università degli Studi di Salerno. Dipartimento di Latinità  e Medioevo, σσ. 221-239.
 41. «Η συλλογή περγαμηνών του Φακέλου 109 της σειράς «Βενετοκρατία» των Γενικών Αρχείων του Κράτους Ν. Κερκύρας», Πρακτικά του Συνεδρίου του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου «Όψεις της εκκλησιαστικής Ιστορίας της Κέρκυρας», Κέρκυρα, 7-8 Δεκεμβρίου 2005, Κερκυραϊκά Χρονικά, Περίοδος Β΄, 4 (2006), σσ. 139-152.
 42. «Παρατηρήσεις στις πρακτικές πολιτικής σύνδεσης της Κωνσταντινούπολης με την Ήπειρο την εποχή του Δεσποτάτου», Πρακτικά του Β' Διεθνούς Αρχαιολογικού και Ιστορικού Συνεδρίου για την Βυζαντινή Άρτα και την περιοχή της, Άρτα 12-14 Απριλίου 2002, Αθήνα 2007, σσ. 141-160.
 43. «Metadata Encoding for the Documents based on the Rules of Diplomatics Science», Proceedings of the 2th International Conference on Metadata and Semantics Research 11-12 October 2007, σσ. 91-100.(συνεργασία Sylvia Poulimenou, Spyros Asonitis and Marios Poulos).
 44. «Sull’ identità del Cronista della Cronaca dei Tocco», Νέα Ρώμη 5    (2008) σσ.381-395.
 45.  «Ιστορώντας τη μεσαιωνική Λευκάδα», Πρακτικά Συνεδρίου «H Λευκάδα και οι ιστορικοί της, 19ος-20ος αι.», Αθήνα 2009, σσ.63-92.
 46. «I porti a Corfù nel corso del tempo e l’Arsenale Veneziano di Govino» στο Paesaggi e rotte mediterranee della cultura,  Μπάρι 2008, σσ. 271-288.
 47. «Φεουδαλικές και ιδιόκτητες γαίες στην Κέρκυρα κατά τον όψιμο μεσαίωνα και τους νεότερους χρόνους», Πρακτικά Η' Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου. Κύθηρα 21-25 Μαίου 2006, Κοινωνία-Θεσμοί (Μέρος Α΄), σσ.11-37.

Δ' ΥΠΟ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

 1. «Charles I Tocco and his Naval Activities in the Ionian Region», Πρακτικά του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Ναυτιλιακής Ιστορίας, Messina, 4-8 Μαίου 2006.
 2.  «Το Βουθρωτό στα τέλη του Μεσαίωνα». Βυζαντινός Δόμος.
 3. «Οι Λευθεριώτες της Κέρκυρας». Τιμητικός τόμος της ομότιμης καθηγήτριας του ΑΠΘ Αλκμήνης Σταυρίδου-Ζαφράκα. 
 4.   «Ιστορία των Ιονίων Νήσων από τον 7ο μέχρι το τέλος του 15ου αι.» για το υπό έκδοση από την Ακαδημία Αθηνών Ευρετήριο Βυζαντινών Τοιχογραφιών των Ιονίων Νήσων. Κατά ανάθεση της Ακαδημίας Αθηνών (ακαδημαϊκός κ. Π.Βοκοτόπουλος).

E' ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-OΜΙΛΙΕΣ

 1. «Το Ιόνιο κατά τους τελευταίους μεσαιωνικούς χρόνους». Επιμόρφωση φοιτητών Σχολής Ξεναγών Κέρκυρας ( Μάρτιος 1998).
 2. «Αξιοποίηση της Τοπικής Ιστορίας στη διδακτική πρακτική της Β/θμιας Εκπ/σης». Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Κερκύρας στο πλαίσιο του Προγράμματος «Τοπική Ιστορία» (ΕΠΕΑΕΚ, υπεύθυνος ο αν. καθηγητής  Θ. Παππάς (Απρίλιος 1999).
 3. «Θεσμοί Γαιοκτησίας της Μεσαιωνικής περιόδου στα Επτάνησα». Επιμόρφωση υποτρόφων φιλολόγων. Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ιστορίας. (Υπεύθ. καθ. Π. Πιζάνιας).Θέμα (Μάιος 2001).
 4. «Η έννοια και η θεωρία της βενετικής κατάκτησης. Οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις, (13ος-14ος αι)». Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ζακύνθου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΕΠΕΑΕΚ, Υπεύθυνος καθ. Ν. Καραπιδάκης) ( Μάιος 1999).
 5. «Viaggi e pellegrini nello Ionio nel basso Medioevo». Seminario per i dottorandi della Facoltà della Storia dell Dipartimento dei Beni, delle Arti e della Storia (Università degli Studi di Lecce), Lecce, (Απρίλιος 2001)(Υπεύθυνος καθ. Benedetto Vetere).
 6. «Transport in East Ionian Region in the Late Medieval and Modern Times», Στο Summer School on Transport and Sustainable Economic Development, organized within the UniAdrion Universities' Network Activities by the University of Ioannina, the Ionian University, the UniAdion W.G. (Ιούλιος 2003).
 7. «Όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού της Κέρκυρας». Σεμινάριο «Ολυμπιακή αθλητική Ιστορία-Κέρκυρα-Πολιτισμός». ΥΠΕΠΘ, Δ/νση Βθμιας Εκπαίδευσης Ν.Κέρκυρας. Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας (8 Μαΐου 2004).
 8. «Gli Angioini in Grecia. Εsponenti del casato dei Tocco di Montemileto in Grecia occidentale nel basso medioevo». Οργάνωση από την Biblioteca Provinciale di Avellino, 8 Μαΐου 2005.
 9.  «Conseguenze dell'espansione angioina sul territorio greco». Università degli Studi di Napoli «Federico II». Dipartimento di Discipline storiche "Ettore Lepore", 8-11 Μαΐου 2005 (υπεύθ. καθ. Alfonso Leone).
 10. «Ιταλικές διεκδικήσεις της Κέρκυρας και των λοιπών Ιόνιων νησιών». Πανηγυρικός στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο για την Εθνική επέτειο της 28 Οκτωβρίου. Ιόνιος Ακαδημία, 26 Οκτωβρίου 2006.
 11. «Ξένες κυριαρχίες στην Αιτωλοακαρνανία κατά τον όψιμο μεσαίωνα». Αγρίνιο. Παπαστράτειος Βιβλιοθήκη, Νοέμβριος 2006.
 12. «Η ιστορική σημασία της μονής της Annunciata». Aναγνωστική Εταιρία Κέρκυρας. 31 Μαρτίου 2006.
 13. Παρουσίαση του βιβλίου του Κ. Καραμούτσου, Κερκυραϊκές αρχοντικές αγροικίες Δήμου Παρελείων στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας. Κέρκυρα. Δημοτικό θέατρο. Απρίλιος 2007.
 14. Παρουσίαση της Συλλογής χαρακτικών της Δημοτικής Πινακοθήκης της Κέρκυρας, Κέρκυρα, Ιόνιος Βουλή, 22 Νοεμβρίου 2008.
 15. «Αγκυροβόλια και λιμάνια της Κέρκυρας. Από την αρχαιότητα στους νεότερους χρόνους». Ελληνοϊταλική συνάντηση, στο πλαίσιο του προγράμματος «Πολιτιστικές διαδρομές της Μεσογείου»  Κέρκυρα, Ιονικό Πολιτιστικό Κέντρο, 29 Νοεμβρίου 2008.
 16. «Η αναγκαιότητα συνεργασίας Ιστορικών και Αρχαιολόγων. Η περίπτωση του μεσαιωνικού Βουθρωτού». Ελληνοαλβανική συνάντηση. Οργάνωση 21η Εφορεία Βυζαντινών Μνημείων στο πλαίσιο Interreg IIIa. Ιόνιος Ακαδημία,  5 Δεκεμβρίου 2008.
 17. «Προτάσεις για την αξιοποίηση της ένταξης της πόλης της Κέρκυρας στα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO». Kέρκυρα, Δημοτικό θέατρο. 10 Δεκεμβρίου 2008.
 18. Βιβλιοπαρουσίαση. Το μυθιστόρημα του Γ. Μανιώτη «Τα φαντάσματα του παλιού ξενοδοχείου». Κέρκυρα, Corfu Palace, 20 Δεκεμβρίου 2008.
 19. «Υγειονομικές συνθήκες στην Κέρκυρα κατά το μεσαίωνα και τους νεότερους χρόνους». Εναρκτήρια ομιλία στο Συνέδριο  Ελλήνων Ορθοπαιδικών. Κέρκυρα, Corfu Palace, 9 Απριλίου 2009.

ΣΤ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ
 1. Ιστορία του Ελλαδικού και Ευρωπαϊκού Χώρου κατά τους Μεσαιωνικούς Χρόνους. Σημειώσεις πανεπιστημιακών παραδόσεων.
 2. Ιστορία της Λατινικής Γραφής. Σημειώσεις πανεπιστημιακών παραδόσεων.
 3. Εισαγωγή στη Λατινική Παλαιογραφία. Σημειώσεις πανεπιστημιακών παραδόσεων.
 4. Εισαγωγή στη Λατινική Διπλωματική. Σημειώσεις πανεπιστημιακών παραδόσεων.
 5. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Διπλωματική. Τα αυτοκρατορικά έγγραφα. Σημειώσεις πανεπιστημιακών παραδόσεων.
 6. Πιλοτική παρουσίαση ανανεώσιμου ψηφιακού υλικού εξάσκησης των φοιτητών στη Λατινική Παλαιογραφία, στο http://dlib.ionio.gr/metagrafes/latinika.htm.

Ζ΄ ΕΚΛΑΪΚΕΥΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

 1.«Μεσαιωνική Κέρκυρα», Κέρκυρα, Τοπική Ιστορία. έκδ. ΥΠΕΠΘ,   Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 1999, σσ. 71-97.

 2.«Το νησί των Φαιάκων. Γνωριμία με το χθες και το σήμερα. Ιστορία». Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Κέρκυρας.  Κέρκυρα 200

3.«Κέρκυρα: Από τον Όμηρο ως σήμερα. Το νησί των Φαιάκων». Ελευθεροτυπία. Ιστορικά, 6 Ιουνίου 2002

 4.Video και CD: «Ιστορία της Κέρκυρας», σε συνεργασία με τον καθηγ.  Θ.Παππά.

 5.«Επιγραφικά Μνημεία Ιονίων Νήσων», (αναρτημένο στο www.ionio.gr/tab/culture/activities/projects/epigraphs.htm) (συνεργασία με Θ.Παππά, Κ. Πρέκα και Ν. Μοσχονά).

6. «Τα Ιόνια Νησιά κατά τον Όψιμο Μεσαίωνα». Έκδ. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Αθήνα 2007, 67-74, 297-302.

7. Πρόλογος στην υπό έκδοση συλλογή κειμηλίων των Φραγκισκανών στις λατινικές εκκλησίες της Κέρκυρας και της Επτανήσου. Έκδοση Καθολικής αρχιεπισκοπής Κέρκυρας (υπό εκτύπωση).