Ίδρυση – Στόχος

Το Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονομιάς ιδρύθηκε με το Π. Δ. υπ’ αριθμ. 89, της 10 Απριλίου 2003 (ΦΕΚ Α΄, αρ. φύλλου 82, 10-04-2003). Στόχος της δημιουργίας και λειτουργίας του Εργαστηρίου Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονομιάς, στο πλαίσιο του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας, είναι η υποστήριξη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών και προγραμμάτων του Τμήματος σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη συλλογή, οργάνωση και διαχείριση πολιτιστικών και ιστορικών τεκμηρίων.

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η έρευνα, μελέτη, καταγραφή, ταξινόμηση, αξιολόγηση, ανάδειξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς.

Κύριος στόχος του Εργαστηρίου είναι η κατάρτιση ειδικών επιστημόνων  για την λυσιτελέστερη προβολή του ελληνικού πολιτισμού. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η απόκτηση από τους φοιτητές και ερευνητές ικανοτήτων σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου.