Ερευνητικές Δραστηριότητες

Το Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονομιάς οργανώνει και υλοποιεί ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τα αντικείμενα ενδιαφέροντός του. Το Εργαστήριο προγραμματίζει τις ετήσιες δραστηριότητές του, παρακολουθεί τους προγραμματισμούς ομόλογων φορέων και συνεργάζεται με συναφείς οργανισμούς της ημεδαπής και αλλοδαπής. Προωθεί παραγωγές πολιτιστικού υλικού, πολιτιστικών εκδηλώσεων που ενδιαφέρεται να αποθησαυρίσει, προγραμματίζει αποστολές για συλλογή υλικού. Παράλληλα ασχολείται με την ψηφιοποίηση υλικού το οποίο κρίνεται απαραίτητο να αποθηκευτεί σε ψηφιακή μορφή. Παρακολουθεί τις εξελίξεις της μεθοδολογίας και τεχνολογίας της τεκμηρίωσης, τις νομικές πλευρές της διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς, πραγματοποιεί ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζεται με φορείς που παράγουν ή διαχειρίζονται πολιτιστικό αγαθό του ενδιαφέροντος. Το προσωπικό οργανώνει, διαχειρίζεται, συντηρεί, αναπαράγει, προφυλάσσει, κατοχυρώνει και προβάλλει τα πολιτιστικά τεκμήρια που συγκεντρώνει το Εργαστήριο. Το υλικό του Εργαστηρίου διατίθεται σε ενδιαφερόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, προκειμένου να υποστηρίξουν ερευνητικές και επιστημονικές δραστηριότητες.

Ειδικότερα το Εργαστήριο:

Παρακολουθεί συστηματικά, καταγράφει και συγκεντρώνει τη σχετική με τις δραστηριότητες του βιβλιογραφία και εκδίδει σχετικό δελτίο. Συγκροτεί και τηρεί      α) αρχείο επιγραφικών τεκμηρίων, β) νομισματικό και σφραγιστικό αρχείο, γ) ψηφιακό αρχείο κειμένων ιστορικού ενδιαφέροντος, δ) αρχείο κειμένων λογοτεχνικού ενδιαφέροντος, ε) αρχείο φωτογραφικών τεκμηρίων(αρχαιολογικοί χώροι, αντικείμενα αρχαιολογικού, λαογραφικού, καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος), στ) αρχείο οπτικοακουστικών τεκμηρίων, αναφερόμενων στη λαογραφία, το θέατρο, μουσικές εκδηλώσεις, συνεντεύξεις δημιουργών, ζ) αρχείο ακουστικών τεκμηρίων(ομιλίες, αφηγήσεις, τραγούδια, διάλεκτοι, αρχείο προφορικής ιστορίας κ.τ.λ.)