Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διδάσκοντες

«Διαχείριση και Αναδειξη Πολιτιστικης Πληροφορίας»

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής, όπως επίσης καταξιωμένοι επιστήμονες της αλλοδαπής που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

 
«Διαχείριση Ψηφιακής Πληροφορίας» :

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν αποκλειστικά μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας και ενδεχομένως μέλη ΔΕΠ των λοιπών Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου και άλλων Πανεπιστημίων, ομότιμοι καθηγητές, καθώς και ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν συναφή επιστημονική δραστηριότητα.