Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αναλυτική περιγραφή νέου ΠΜΣ

«Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής πληροφορίας»

Αντικείμενο-Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση και ανάδειξη της Πολιτιστικής Πληροφορίας -μέσω προσεγγίσεων κυρίως κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών- καθ' όλο τον κύκλο ζωής της: από τη δημιουργία και την παραγωγή της μέχρι την περιγραφή, διακίνηση, οργάνωση και ιδιαίτερα την ανάδειξη της μέσω της διαμόρφωσης υπηρεσιών με βάση αυτή (αρχεία, βιβλιοθήκες, μουσεία, εκδοτικοί οίκοι και άλλοι οργανισμοί).

Σκοπό του ΠΜΣ αποτελεί η παροχή εξειδικευμένης θεωρητικής και ερευνητικής γνώσης για τον ορισμό, την ανάλυση, την ερμηνεία, τη διαχείριση, την αξιολόγηση και τη διακίνηση της Πολιτιστικής Πληροφορίας, καθώς και η παροχή εξειδικευμένης πρακτικής, εμπειρικής και εφαρμοσμένης γνώσης για την ανάδειξη των τεκμηρίων και τη διοίκηση πολιτιστικών μονάδων/οργανισμών (αρχεία, βιβλιοθήκες, μουσεία, εκδοτικοί οίκοι και άλλοι οργανισμοί).  

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) «Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας» (τίτλος στα αγγλικά: Management of Cultural Information).  Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

«Διαχείριση Ψηφιακής Πληροφορίας-Υπηρεσίες Πληροφόρησης»

Αντικείμενο-Σκοπός

Η ραγδαία ανάπτυξη της Επιστήμης της Πληροφορίας και των τεχνολογιών διαχείρισης της πληροφορίας στο Διαδίκτυο, έχει σαν αποτέλεσμα τη σύγκλιση του τρόπου διαχείρισης των συλλογών των Αρχείων, των Βιβλιοθηκών και των Μουσείων, μέσω κοινών και επαναχρησιμοποιούμενων τεχνολογιών και εργαλείων οργάνωσης και διαχείρισης τεκμηρίων.

Για το λόγο αυτό οι επιστήμονες που εστιάζουν τα ενδιαφέροντα τους στην ανάπτυξη και διαχείριση υπηρεσιών πληροφόρησης θα πρέπει να ειδικευθούν ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στην έρευνα σχετικά με την εξέλιξη των εργαλείων οργάνωσης και διαχείρισης των συλλογών αυτών και στην ανάπτυξη νέων εργαλείων που εξασφαλίζουν ενιαία, ολοκληρωμένη και μακροχρόνια πρόσβαση σε διαφορετικές και κατανεμημένες πηγές πληροφοριών.

Στόχος του προτεινομένου ΠΜΣ «Διαχείριση Ψηφιακής Πληροφορίας - Υπηρεσίες πληροφόρησης» είναι η συγκρότηση μεταπτυχιακών σπουδών και η ανάπτυξη και διεύρυνση της έρευνας σε ένα ταχύτατα εξελισσόμενο και με εξέχουσα επιστημονική, κοινωνική και οικονομική σημασία τομέα, όπως είναι αυτός της ανάπτυξης και διαχείρισης συστημάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης σε ψηφιακό περιβάλλον.

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) με τίτλο «Διαχείριση Ψηφιακής Πληροφορίας - Υπηρεσίες πληροφόρησης» (τίτλος στα αγγλικά: Digital Information Management- Information Services).

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

Στους αποφοίτους οι οποίοι θα ολοκληρώνουν επιτυχώς τον πρώτο κύκλο μαθημάτων και θα εκπονούν με επιτυχία την διπλωματική εργασία θα απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος σε έξι (6), τουλάχιστον, επιπλέον εξάμηνα από τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε).

Το Πρόγραμμα Μαθημάτων περιλαμβάνει τρία εξάμηνα, τα δύο αφιερωμένα σε μαθήματα και ένα στην εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), που απαιτούνται για την απόκτηση Μ.Δ.Ε., ανέρχεται σε 90 ECTS μονάδες.

Το πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης αποτελείται από δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο για την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Συγκεκριμένα:

- Κάθε ένα από τα δυο πρώτα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα.

- Το τρίτο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, η οποία είναι υποχρεωτική.

- Το πλήθος των διδακτικών μονάδων (ECTS) που αντιστοιχεί σε κάθε μάθημα είναι 7.5, ενώ το πλήθος των διδακτικών μονάδων (ECTS) της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι 30.

  Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η Ελληνική. Εν τούτοις, η συγγραφή των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μπορεί να γίνει και στην Αγγλική ύστερα από επιλογή του φοιτητή.