Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής φοιτητών

A. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΒΜ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS)

Προϋποθέσεις: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι φοιτητές/-τριες:

 1. Είναι κανονικά εγγεγραμμένοι/-ες στο ΤΑΒΜ
 2. Έχουν εκπληρώσει επιτυχώς το πρώτο έτος σπουδών, είναι δηλαδή εγγεγραμμένοι/-ες στο δεύτερο έτος σπουδών
 3. Έχουν περάσει μαθήματα του πρώτου έτους που αντιστοιχούν σε 40 μονάδες ECTS
 4. Διαθέτουν το επίπεδο γλωσσομάθειας, όπως αυτό καθορίζεται από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής

 

Κριτήρια επιλογής μετακινούμενων φοιτητών/-τριών:

 1. Μέσος όρος επίδοσης μαθημάτων (όπως ισχύει, σύμφωνα με τον κανονισμό του προγράμματος Erasmus, που είναι αναρτημένος στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου) [ποσοστό 30%]
 2. Σύνολο μονάδων ECTS επιτυχώς εξεταζόμενων μαθημάτων [ποσοστό 30%]
 3. Γλωσσομάθεια (επίπεδο γλώσσας). Α. Η γνώση της ομιλουμένης στο Ίδρυμα Υποδοχής. Β. Γνώση άλλων ξένων γλωσσών (ποσοστό 20%)
 4. Επιστημονικές εργασίες συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το Τμήμα φοίτησης, καθώς και η συμμετοχή (με βεβαίωση) σε σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες κλπ. συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το Τμήμα φοίτησης (ποσοστό 10%)
 5. 5. Συνέντευξη του υποψηφίου (ποσοστό 10%) σχετικά με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα Erasmus και τις σπουδές του στο εξωτερικό. Για τη συνέντευξη ορίζεται τριμελής επιτροπή αποτελούμενη Α. από την ακαδημαϊκή συντονίστρια του Τμήματος κα Χριστίνα Μπάνου, επίκουρη καθηγήτρια, Β. τον αναπληρωτή της, κ. Σταύρο Βλίζο, επίκουρο καθηγητή, και Γ ένα ακόμα μέλος ΔΕΠ, το οποίο ορίζεται από τη ΓΣ του Τμήματος.

Κατά προτεραιότητα εξετάζονται οι αιτήσεις φοιτητών/-τριών που συμμετέχουν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα. Οι αιτήσεις όσων είχαν μετακινηθεί στο παρελθόν, εξετάζονται μόνον εφόσον υπάρξουν αδιάθετες θέσεις.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Για την αναγνώριση των μαθημάτων, όπως και για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, ισχύει ο κανονισμός του προγράμματος ERASMUS, όπως έχει αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου

 

B. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΒΜ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERA-PLACES (ERASMUS)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

 • Προπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες
 • Μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες και
 • Υποψήφιοι διδάκτορες, που είναι κανονικά εγγεγραμμένοι στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Οι προσφάτως αποφοιτήσαντες. Η επιλογή των αιτήσεών τους καθώς και η υπογραφή της «Συμφωνίας Μάθησης» πρέπει να έχει ολοκληρωθεί κατά το τελευταίο έτος της φοίτησής τους. Η ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να γίνει στον πρώτο χρόνο της αποφοίτησής τους

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
Προϋποθέσεις:

Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι προπτυχιακοί φοιτητές/-τριες:

 1. Είναι κανονικά εγγεγραμμένοι/-ες στο ΤΑΒΜ
 2. Έχουν ολοκληρώσει το 4ο εξάμηνο σπουδών και έχουν περάσει το 80% των μαθημάτων των δύο πρώτων ετών
 3. Είναι γνώστες της ξένης γλώσσας στο επίπεδο που απαιτεί ο φορέας Υποδοχής

 

Κριτήρια επιλογής μετακινούμενων προπτυχιακών φοιτητών/-τριών:

Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις από τον αριθμό των θέσεων, κριτήρια επιλογής είναι:

 • ο μέσος όρος της βαθμολογίας των αιτούντων
 • το επίπεδο γλωσσομάθειας
 • η γνώση άλλων ξένων γλωσσών πέραν της προαπαιτούμενης.

Κατά προτεραιότητα εξετάζονται οι αιτήσεις φοιτητών/-τριών που συμμετέχουν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα. Οι αιτήσεις όσων είχαν μετακινηθεί στο παρελθόν, εξετάζονται μόνον εφόσον υπάρξουν αδιάθετες θέσεις.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Προϋποθέσεις:

Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής, πέραν των όσων αναφέρονται στην προκήρυξη, έχουν όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες:

 1. Έχουν ολοκληρώσει το 2ο εξάμηνο σπουδών
 2. Έχουν επιτυχώς εξεταστεί στα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου

 

Κριτήρια επιλογής

Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις από τον αριθμό των θέσεων, κριτήρια επιλογής είναι:

 • ο μέσος όρος της βαθμολογίας των αιτούντων
 • το επίπεδο γλωσσομάθειας
 • η γνώση άλλων ξένων γλωσσών πέραν της προαπαιτούμενης
 • επιστημονικές δημοσιεύσεις

Για τους υποψήφιους διδάκτορες, πέραν των όσων αναφέρονται στην προκήρυξη, η αξιολόγηση γίνεται με βάση τις εκθέσεις προόδου, το επίπεδο γλωσσομάθειας, τη γνώση άλλων ξένων γλωσσών ενώ συνεκτιμώνται οι επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Κατά προτεραιότητα εξετάζονται οι αιτήσεις φοιτητών/-τριών που συμμετέχουν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα. Οι αιτήσεις όσων είχαν μετακινηθεί στο παρελθόν, εξετάζονται μόνον εφόσον υπάρξουν αδιάθετες θέσεις.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Η χρονική περίοδος της πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό αναγνωρίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και αναγράφεται στο παράρτημα διπλώματος

 1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες πιστώνονται 5 (πέντε) μονάδες ECTS
 2. Για τους προπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες:

  Α. Εάν είναι υποχρεωτική η πρακτική άσκηση, ισχύει ο υπάρχων κανονισμός της Πρακτικής Άσκησης σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της Πρακτικής άσκησης του ΤΑΒΜ.

  Β. Εάν είναι εθελοντική (πέραν των δύο υποχρεωτικών κύκλων), αναγράφεται η επιτυχής ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης στο παράρτημα διπλώματος.

Για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, ισχύει ο κανονισμός του προγράμματος ERASMUS, όπως έχει αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου