Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ερευνητικά Εργαστήρια

Για την εξυπηρέτηση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος λειτουργούν τρία ειδικά εργαστήρια που ιδρύθηκαν με το Π. Δ. υπ' αριθ. 89, της 10 Απριλίου 2003 (ΦΕΚ Α΄, αρ. φύλλου 82, 10-4-2003). Τα εργαστήρια αναπτύσσουν μελετητική, ερευνητική, και εκπαιδευτική δραστηριότητα με έμφαση στα αντικείμενα της Τεκμηρίωσης της Πολιτιστικής και Ιστορικής κληρονομιάς, της τεχνολογίας της πληροφορίας και στις ψηφιακές βιβλιοθήκες και την ηλεκτρονική δημοσίευση. Κατά την πορεία των εργασιών των εργαστηρίων αναπτύχθηκαν ενδιαφέροντα ερευνητικά αποτελέσματα, που δημοσιεύτηκαν σε επιστημονικά περιοδικά.

 

Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονομιάς

Στόχος της δημιουργίας και λειτουργίας του Εργαστηρίου Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονομιάς είναι η υποστήριξη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών και προγραμμάτων του Τμήματος σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη συλλογή, οργάνωση και διαχείριση πολιτιστικών και ιστορικών τεκμηρίων.

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η έρευνα, μελέτη, καταγραφή, ταξινόμηση, αξιολόγηση, ανάδειξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς.

Εργαστήριο Τεχνολογιών της Πληροφορίας

Στόχος της δημιουργίας και λειτουργίας του Εργαστηρίου Τεχνολογιών της Πληροφορίας είναι η υποστήριξη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών και προγραμμάτων του Τμήματος σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη, εξέλιξη και διαχείριση των ποικίλων τεχνολογιών που σχετίζονται με και υποστηρίζουν το ευρύτερο έργο παραγωγής, διακίνησης, διαχείρισης και αποτελεσματικής εκμετάλλευσης της πληροφορίας. Το Εργαστήριο Τεχνολογιών της Πληροφορίας οργανώνει και εκτελεί ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τα αντικείμενα ενδιαφέροντός του, συμμετέχει σε ανάλογα ερευνητικά ή άλλα προγράμματα υλοποίησης με άλλους φορείς, αναλαμβάνει την εκτέλεση προγραμμάτων για λογαριασμό τρίτων και προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για όλα τα σχετικά θέματα σε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης

Το εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και προάγει την έρευνα, συμπληρώνοντας το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Τμήματος. Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα και διαγωνισμούς που έχουν σχέση με την ψηφιακή πληροφορία και τα συστήματα διάθεσής της, τα οποία διεκπεραίωνει με το έμψυχο δυναμικό του, αλλά και με εξωτερικούς συνεργάτες τους, απόφοιτους του Τμήματος. Επίσης, έχει συνεργασίες με πολλούς επιστημονικούς και πολιτιστικούς φορείς, και δίνει προτεραιότητα στην αποτελεσματικότητα των έργων ψηφιοποίησης και ψηφιακής οργάνωσης και διάθεσης της πληροφορίας των φορέων, με βάση τη διεθνή πρακτική, ώστε να βελτιωθεί το Ελληνικό Ψηφιακό περιεχόμενο. Μέσα από αυτά, οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να αποκτήσουν μοναδικές εμπειρίες, χρήσιμες για την εκπαίδευση και την επαγγελματική τους καριέρα.

Το εργαστήριο ασχολείται με τα σύγχρονα θέματα της οργάνωσης της πληροφορίας, και τις αντίστοιχες σύγχρονες τεχνολογίες. Συγκεκριμένα ασχολείται με την διαχείριση της ψηφιακής πληροφορίας, την ψηφιοποίηση, τη διαλειτουργικότητα των πηγών, την ανάπτυξη και αξιολόγηση συστημάτων διαχείρισης και διάθεσης πληροφορίας και γνώσης, τα πρότυπα μεταδεδομένων και τις αντιστοιχίες μεταξύ προτύπων, την εξατομικευμένη πρόσβαση σε πληροφοριακές πηγές, και τις υπηρεσίες στον Ιστό 2.0.

Το εργαστήριο αποσκοπώντας να συμμετάσχει ενεργά στην εθνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα που ασχολείται με την οργάνωση της πληροφορίας με αποδοτικό τρόπο και τη διάθεσή της με σύγχρονα μέσα:

  • Μελετά και δοκιμάζει πρότυπα, πρωτόκολλα, τεχνολογίες και εφαρμογές τους με σκοπό την ανάπτυξη ολοκληρωμένων και διασυνδεόμενων πυλών πληροφορίας
  • Συμμετέχει στις διεθνείς προσπάθειες έρευνας και προτυποποίησης στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται, εκπροσωπώντας τη χώρα μας και εκφράζοντας τις ιδιαιτερότητες της γλώσσας της.
  • Προσφέρει υπηρεσίες περιγραφής αναγκών, σχεδιασμού και ανάπτυξης ολοκληρωμένων λύσεων βασισμένων σε διεθνή πρότυπα και στην αρχή της διαλειτουργικότητας.