Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διπλωματική εργασία

Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας είναι υποχρεωτική και πρέπει να είναι πρωτότυπη. Σκοπός της είναι να αποδείξει τις ερευνητικές και μεθοδολογικές ικανότητες του φοιτητή/τριας καθώς και την εξοικείωσή του/της με το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αυτή εντάσσεται. Το θέμα της εργασίας προτείνεται από τον φοιτητή, σε συνεννόηση με έναν από τους διδάσκοντες του μεταπτυχιακού προγράμματος, ο οποίος θα είναι ο Επόπτης της εργασίας. Η έγκριση του θέματος βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του Επόπτη. Ο Επόπτης αναλαμβάνει τη ευθύνη παρακολούθησης της σε όλο το διάστημα εκπόνησής της, το οποίο ολοκληρώνεται με τη λήξη του Γ' εξαμήνου. Κάθε φοιτητής μπορεί να αρχίσει τη μεταπτυχιακή εργασία από την έναρξη του Γ΄ εξαμήνου των μεταπτυχιακών σπουδών του. Ο φοιτητής επιλέγει το θέμα της εργασίας και τον Επόπτη. Στη συνέχεια, έρχεται σε συνεννόηση με τον Επόπτη, ο οποίος θα προβεί στην τελική διατύπωση και έγκριση του θέματος και στην αποδοχή της εποπτείας της εργασίας. Αφού προσδιορισθεί το θέμα της εργασίας και ο Επόπτης, ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση για την κατοχύρωση του θέματος. Ο Επόπτης δίνει στον φοιτητή την άδεια να υποστηρίξει την εργασία εάν κρίνει ότι θα βαθμολογηθεί τουλάχιστον με πέντε. Σε αντίθετη περίπτωση επιστρέφει στον φοιτητή την εργασία για βελτίωση. Όταν ο φοιτητής λάβει την άδεια να υποστηρίξει την εργασία του, την καταθέτει ψηφιακά στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος.

Αναλυτικές οδηγίες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο : Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας υπάρχουν διαθέσιμες στο άρθρο 14: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία του Κανονισμού ΠΜΣ