Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Φοιτητικός σύλλογος

Από το 1994 λειτουργεί Σύλλογος Φοιτητών, με έδρα την Κέρκυρα, με την επωνυμία «Ιανός». Ο Σύλλογος είναι μέλος της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδας (ΕΦΕΕ). Σκοποί του είναι η καλλιέργεια των ιδανικών της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της δημιουργικής συνεισφοράς στην κοινωνική πρόοδο και στην υπόθεση της παγκόσμιας ειρήνης, η ανάπτυξη των πνευματικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων μεταξύ των μελών - φοιτητών του Συλλόγου, καθώς επίσης και η βελτίωση των συνθηκών σπουδών στο Τμήμα, η εξεύρεση λύσεων για τα λειτουργικά και εκπαιδευτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους και η προώθηση μέτρων για την επαγγελματική αποκατάσταση φοιτητών και τελειοφοίτων. Τακτικά μέλη του Συλλόγου είναι οι φοιτητές που αποδέχονται το καταστατικό του, από τη στιγμή που εγγράφονται σε αυτόν μέχρι την ορκωμοσία τους. Τα τακτικά μέλη συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου και ψήφου και μπορούν να εκλεγούν στα όργανα του Συλλόγου ή της διοίκησης του Πανεπιστημίου. Επίτιμα μέλη του Συλλόγου είναι άτομα που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στη Σχολή ή το σύλλογο. Όργανα του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), οι Επιτροπές Δραστηριοτήτων και η Ελεγκτική Επιτροπή. Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του. Ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο στα άλλα όργανα. Ειδικότερα, κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ., χαράζει κατευθυντήριες γραμμές για τη δράση του Συλλόγου και δεσμεύει το Δ.Σ. για την προώθησή τους. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. είναι δεσμευτικές για τα άλλα όργανα. Το Δ.Σ. είναι το διοικητικό και εκτελεστικό όργανο του Συλλόγου, με ετήσια θητεία και επτά μέλη. Συγκαλεί Γ.Σ. και συντονίζει τις ενέργειες του Συλλόγου. Η λειτουργία του Συλλόγου Φοιτητών διέπεται από τον κανονισμό του.