Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Έτσι χαρακτηρίζουμε νέα που αναφέρονται γενικά στο Τμήμα, ασχέτως κύκλου σπουδών

Submitted by kalogero on 30 July 2020

Ανάρτηση του Πρακτικού της οικείας Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής όπως αυτή ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΣΕΠΠ/3762/28-07-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Οικονόμου για τις εκλογές ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, που αφορά τον ορισμό Διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Submitted by maurona on 13 July 2020

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου
(μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους
2017-2018, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ», που υπάγεται
στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Subscribe to Γενικά νέα Τμήματος