Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Θεόδωρος Παππάς
Faculty
Καθηγητής, Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία
Εκπαίδευση

Ὁ Θεόδωρος Γ. Παππᾶς σπούδασε Ἱστορία (πτυχίο 1983) στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Bordeaux καὶ Κλασικὴ Φιλολογία στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Montpellier (Ph.D. 1989). Ἔχει διδάξει στὰ Πανεπιστήμια Aix-en-Provence, Θεσσαλίας καὶ στὸ Ἑλληνικὸ Ἀνοικτὸ Πανεπιστήμιο. Ἀπὸ τὸ 2007 εἶναι πρωτοβάθμιος Καθηγητὴς τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γραμματείας στὸ Τμῆμα Ἀρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου, ὅπου ὑπηρετεῖ ἀπὸ τὸ 1989. Διευθύνει τὸ Ἐργαστήριο Τεκμηρίωσης Ἱστορικῆς καὶ Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς. Εἶναι συγγραφέας τῶν βιβλίων: Anthropologie de la comédie grecque ancienne (διδ. διατριβή, Montpellier 1989), ἐκδ. Ἀναστασάκης, Ἀθήνα 1990 Ὁ φιλόγελως Ἀριστοφάνης, ἐκδ. Καρδαμίτσα, Ἀθήνα 1994· Θεατρικὲς πα­ραστάσεις στὴν ἀρχαία Κέρκυρα. Ἵδρυση τῶν Διονυσίων, ἐκδ. Καρδαμίτσα, Ἀθήνα 1996· Τοπικὴ Ἱστορία Γ΄ Γυμνασίου. Βιβλίο ἐκπαιδευτικοῦ (ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸν Καθηγητὴ Σπῦρο Ἀσωνίτη), ἐκδ. Ο.Ε.Δ.Β., Ἀθήνα 2006·Προσεγγίσεις στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ παιδεία. Ἀπὸ τὸν Ὅμηρο ὣς τὸν Ἰσο­κράτη, ἐκδ. Καρδαμίτσα, Ἀθήνα 2007· Ἡ μεθοδολογία τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας στὶς ἀνθρωπιστικὲς ἐπιστῆμες, 2η ἔκδοση ἀναθεωρημένη, μὲ προσθῆκες καὶ διορθώσεις, ἐκδ. Καρδαμίτσα, Ἀθήνα 2016. Ἔχει ἐπιμεληθεῖ τὴν ἔκδοση τῶν συλλογικῶν τόμων: Κέρκυρα. Ἐγχειρίδιο Τοπικῆς Ἱστορίας, ἐκδ. Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο, Ἀθήνα 2000· Ἑλληνικὴ παρουσία στὴν Κάτω Ἰταλία καὶ Σικελία, Πρακτικὰ Διεθνοῦς Συνεδρίου, ἐκδ. Ἀπόστροφος, Κέρκυρα 2000· Ἀττικὴ κωμωδία. Πρόσωπα καὶ προ­σεγγίσεις (ἐπιμ. ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸν Καθηγητὴ Ἀ.Γ. Μαρκαντωνᾶτο), ἐκδ. Gutenberg, Ἀθήνα 2011. Ἐπίσης, ἔχει ἐκπονήσει σειρὰ μελετῶν σχετικὰ μὲ ποικίλα ἀρχαιογνωστικὰ θέματα καὶ ἔχει συμμετάσχει μὲ ἀνακοινώσεις σὲ ἑλληνικὰ καὶ διεθνῆ συνέδρια. Στὰ ἐπιστημονικά του ἐνδιαφέροντα περιλαμβάνονται ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Λογοτεχνία, ἡ Ἀττικὴ Κωμωδία, ἡ Ἀνθρωπολογία τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδας, ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπιγραφικὴ καὶ ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Θρησκεία

Phone