Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανθρώπινο δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος έχει σαν κύριο μέλημά του την υποστήριξη του Τμήματος σε όλα τα επίπεδα.
Την κύρια ευθύνη της ομαλής λειτουργίας του Τμήματος φέρουν τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) που ανήκουν στο Τμήμα. Πολύτιμη είναι και η συμβολή των συμβασιούχων διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80 καθώς και μικρού αριθμού αποσπασμένων εκπαιδευτικών, Εργαστηριακό ΔΙδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ), Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) και μικρού αριθμού στελεχών με διοικητικές, τεχνικές και άλλες αρμοδιότητες.