Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 3 June 2020

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 3/6/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ Β΄ ΚΥΚΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που προτίθενται να πραγματοποιήσουν τον Β΄ κύκλο της πρακτικής άσκησης (ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ) κατά τους μήνες Ιούλιο - Αύγουστο 2020 να αναζητήσουν φορέα συνεργασίας (της επιλογής τους) και να συμπληρώσουν το συνημμένο συμφωνητικό συνεργασίας, το οποίο θα αποστείλουν συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στη διεύθυνση stamou@ionio.gr

Γενικές οδηγίες

1. Η πρακτική άσκηση Β κύκλου μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε στιγμή μετά την ολοκλήρωση και του Η' εξαμήνου φοίτησης. Εξαιρούνται φοιτητές του ΣΤ εξαμήνου που για ειδικούς λόγους δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική ΕΣΠΑ (πχ. εργαζόμενοι, άτομα ευπαθών ομάδων κτλ)

2. Οι φορείς συνεργασίας μπορεί να προέρχονται τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα. Επιλέξτε φορείς που σας ενδιαφέρουν υπό την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο της απασχόλησής σας θα είναι συναφές με τα αντικείμενα που θεραπεύει το τμήμα

3. Ο φορέας φιλοξενίας δεν έχει ουδεμία οικονομική υποχρέωση προς τους φοιτητές και η εν λόγω πρακτική δεν είναι αμοιβόμενη.

4. Η διάρκεια της πρακτικής ορίζεται σε 40 εργάσιμες μέρες. Οι ακριβείς μέρες και ώρες απασχόλησης καθορίζονται σε συνεννόηση του φοιτητή και του φορέα

5. Το συμφωνητικό συνεργασίας θα υπογραφεί από όλους τους συμβαλλόμενους ηλεκτρονικά

6. Δεν χρειάζεται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών (πέραν του συμφωνητικού) ούτε υπάρχει ορισμένη προθεσμία για την υπογραφή των συμφωνητικών. Μοναδική δέσμευση, τα συμφωνητικά να έχουν υπογραφή πριν την έναρξη της πρακτικής για τον κάθε φοιτητή

7. Με την ολοκλήρωση της πρακτικής ο φορέας και ο φοιτητής οφείλουν να συμπληρώσουν τις αντίστοιχες φόρμες αξιολόγησης, τις οποίες και θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά ώστε να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η πρακτική άσκηση

8. Εργαζόμενοι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης υπό τον όρο ότι η πρακτική άσκηση διαφοροποιείται από την εργασία ως προς το ωράριο και το αντικείμενο

9. Όσοι δεν πραγματοποιήσουν την πρακτική τους το καλοκαίρι έχουν τη δυνατότητα να την κάνουν τον Σεπτέμβρη εφόσον έχουν ολοκληρώσει τα 4 έτη φοίτησης.

10. Οι φοιτητές δεν δικαιούνται άδεια κατά τη διάρκεια της πρακτικής παρά μόνο αν προκύψουν σημαντικοί λόγοι και έχοντας ενημερώσει τον φορέα και την υπεύθυνη πρακτικής άσκησης

11. Οι φοιτητές δικαιούνται άδεια συμμετοχής στις εξετάσεις (μόνο κατά τις ημέρες που εξετάζονται σε μάθημα) και οφείλουν να ενημερώσουν εγκαίρως τον φορέα

Επισυνάπτεται το συμφωνητικό συνεργασίας.
--
Επίκ. Καθ. Σοφία Στάμου
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Ι.Θεοτόκη 72, 49100, Κέρκυρα

Asst. Prof. Sofia Stamou
Department of Archives, Library Science and Museology Ionian University I.Theotoki 72, 49100, Corfu, Greece Tel. +30 26610 87444

Publishing date
-