Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 4 October 2019

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 25/9/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ/ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών εγγραφής των νεοεισαχθέντων φοιτητών οι Γραμματείες
θα αποστείλουν στο email των φοιτητών τους κωδικούς πρόσβασης με τους οποίους οι φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και μέχρι την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019,οι νεοεισαχθέντες φοιτητές που επιθυμούν, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για δωρεάν σίτιση ή στέγαση, μέσω της παρακάτω εφαρμογής:

http://sites.ionio.gr/e-care/demo/students

Αφού ο φοιτητής υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση του, θα πρέπει να τυπώσει και να αποστείλει στο γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας τα παρακάτω:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ

• ΑΙΤΗΣΗ (στην ιστοσελίδα της φοιτητικής μέριμνας http://sites.ionio.gr/ecare/application/) (πρέπει να τυπωθεί και να συμπληρωθεί από τον φοιτητή).

• ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ http://sites.ionio.gr/e-care/application/) (πρέπει να τυπωθεί και να συμπληρωθεί από τον φοιτητή).

• ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ (Φορολογικό έτος 2018).

• ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (Φορολογικό έτος 2018).

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΓΟΝΕΑ/ΣΥΖΥΓΟ
(Εφόσον υπάρχει και το οποίο αφορά ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω).

• ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/86 (στην ιστοσελίδα της φοιτητικής μέριμνας http://sites.ionio.gr/e-care/application/) (πρέπει να τυπωθεί και να συμπληρωθεί από τον φοιτητή).

• ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΛΦΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ (ακαδ. έτους 2019-2020, εφόσον υπάρχει – Για τους
νεοεισαχθέντες αδερφούς φοιτητές και μέχρι την εγγραφή τους στο Τμήμα
εισαγωγής τους θα γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία θα
αναγράφεται «έχω αδερφό/ή φοιτητή/τρια που εισήχθηκε φέτος στο Παν/.μιο και
θα προσκομίσω βεβαίωση σπουδών αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή
του/της»).

• ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (μόνο για ομογενείς εξωτερικού).

• ΒΕΒΑΙΩΣΗ Υ.Π.ΠΑΙ.Θ. (μόνο για αλλοδαπούς-αλλογενείς).

• ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΟΝΕΑ (εάν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης).

• ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΦΟΙΤΗΤΗ (Μόνο για τους αιτούντες στέγαση).

• ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ.

• ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΝΟΥ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Η αποστολή των παραπάνω δικαιολογητικών πρέπει να γίνει με courier στην διεύθυνση Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, 2η Πάροδος Ελευθερίου Βενιζέλου, 49100 Κέρκυρα, τηλ. 2661082119 & 2661044385.
Παρακαλούνται οι φοιτητές να συμπληρώσουν όλα τα πεδία των αιτήσεων με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η ακρίβεια και η ορθότητα των στοιχείων θα ελεγχθεί αυστηρά.

Διευκρίνιση για τη σίτιση :

Σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει συνάψει το Παν/μιο :
Ο ανάδοχος της σίτισης υποχρεούται να παρέχει σίτιση ( πρωινό. γεύμα και βραδινό )και στους μη δικαιούχους δωρεάν σίτισης φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους
διδάκτορες) με την καταβολή από αυτούς του ποσού της τιμής του ημερησίου σιτηρεσίου πλέον ΦΠΑ (2,54€), με την προϋπόθεση ότι έχουν προπληρώσει εβδομαδιαία κάρτα σίτισης. Σε άλλη περίπτωση θα τους παρέχει είτε το μεσημεριανό είτε το βραδινό γεύμα στο ποσό των 2,00€ ανά γεύμα ή δείπνο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνουμε στους φοιτητές ότι για να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις τους για σίτιση και στέγαση πρέπει πρώτα να γίνει η ηλεκτρονική υποβολή και μετά η κατάθεση των δικαιολογητικών στο γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας.

Αιτήσεις που θα αποσταλούν μόνον έντυπα θα απορριφθούν.

Στην ιστοσελίδα: http://sites.ionio.gr/e-care οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν για
τον κανονισμό στέγασης του Πανεπιστημίου, καθώς και για την αριθ.Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση με τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης σίτισης.

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων:

Έως και την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών:

Έως και την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019

Από το Τμήμα της Φοιτητικής Μέριμνας
του Ιονίου Πανεπιστημίου
Μέσω Γραμματείας

Publishing date
-