Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 24 September 2019

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής των φοιτητών η Γραμματεία χρειάζεται να έχει:
1. Εκτυπωμένη την αίτηση εγγραφής που υποβλήθηκε από τους επιτυχόντες ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του Υπουργείου κατά την ηλεκτρονική εγγραφή που προηγήθηκε (με πιστοποίηση του γνησίου της υπογραφής του νεοεισαχθέντος από Κ.Ε.Π.)
2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του νεοεισαχθέντος (αν δεν υπάρχει ταυτότητα, γίνεται δεκτό το διαβατήριο)
3. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
4. Για τους άρρενες Πιστοποιητικό γεννήσεως που να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων.
5. Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή/ Σπουδαστή Ακαδημαϊκού Έτους: 2019-2020 (ΣΕ-11) (το οποίο βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στην εφαρμογή του Υπουργείου με την εγγραφή (e-register) και μπορείτε να το συμπληρώσετε και εκτυπώσετε αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η εγγραφή).
6. Συμπλήρωση Εντύπου Συγκατάθεσης Επεξεργασίας Δεδομένων (επισυνάπτεται)
Τα παραπάνω είναι δυνατόν είτε να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε να σταλούν στη Γραμματεία με συστημένο ταχυδρομείο ή με ταχυμεταφορική εταιρεία (courier), στην εξής διεύθυνση:
Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132, Κέρκυρα, τηλ: 26610-87418
Προθεσμία αποστολής δικαιολογητικών : έως και Δευτέρα 30/9/2019

Publishing date
-