Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 22 April 2019

Θερινό Σχολείο στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες

15-19 Ιουλίου, 2019 | Αθήνα

Η Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου “Αθηνά” και η Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία “Απολλωνίς” διοργανώνουν το 1ο Θερινό Σχολείο για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες, που θα λάβει χώρα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στις 15-19 Ιουλίου 2019. Η φοίτηση είναι δωρεάν αλλά οι θέσεις είναι περιορισμένες!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ :

https://dhss2019.apollonis-infrastructure.gr/

Σκοπός του πενθήμερου Θερινού Σχολείου είναι να εισαγάγει φοιτητές και ερευνητές χωρίς προηγούμενη, ή με μικρή, εξοικείωση με τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστή-μες στις βασικές αρχές της αναδυόμενης αυτής επιστημονικής περιοχής. Μέσα από εισηγήσεις και πρακτικές ασκήσεις, θα επιχειρήσει να καλύψει διαφορετικές όψεις του πολυεπίπεδου αυτού πεδίου και να αναδείξει ψηφιακές μεθόδους και πρακτικές που μετασχηματίζουν την έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Οι θεματικές γύρω από τις οποίες θα περιστρέφεται το πρόγραμμα του θερινού σχολείου είναι:
• Η πρόκληση της ψηφιακότητας
• Ερμηνεύοντας τα δεδομένα: από τη διαχείριση στην επιμέλεια
• Οπτική αναπαράσταση και παρουσίαση της πληροφορίας
• Ψηφιακή ανάλυση κειμένου
• Διαχείριση και ανάλυση χωρικής πληροφορίας.
Εισηγητές θα είναι τόσο συνεργάτες της Υποδομής Απολλωνίς όσο και ειδικοί των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο πλαί-σιο του θερινού σχολείου θα πραγματοποιηθεί κεντρική ομιλία ανοιχτή στο ευρύ κοι-νό από την Καθ. Sarah Kenderdine.
Το θερινό σχολείο απευθύνεται κυρίως σε τελειόφοιτους φοιτητές σχολών Ανθρωπι-στικών Επιστημών αλλά και μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές που θέλουν να αποκτήσουν μια ευρύτερη εικόνα για τις δυνατότητες και τις προκλήσεις της ανάπτυ-ξης ψηφιακών μεθόδων στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και να γνωρίσουν και εξοι-κειωθούν με διαφορετικά ψηφιακά εργαλεία και τεχνικές, εν δυνάμει χρήσιμα για την έρευνά τους.
Η φοίτηση στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν και θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Ο αριθμός των συμμετεχόντων/ουσών είναι περιορισμένος και θα γίνει επιλογή κατό-πιν αξιολόγησης των αιτήσεων και των βιογραφικών.
Η γλώσσα στην οποία θα διδαχθούν τα μαθήματα είναι η ελληνική και η αγγλική.
Τα μαθήματα θα φιλοξενηθούν στο Αναγνωστήριο του Κτηρίου Τροίας στο Οικονο-μικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τροίας 2).

Publishing date
-