Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 18 March 2019

Tρόπος εξέτασης του μαθήματος «Γαλλικά IV» για τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο 2019

1. Όσοι από τους φοιτητές δεν επιθυμούν να εξεταστούν, έχουν τη δυνατότητα απαλλακτικής εργασίας:
Θα επιλέξουν 3 επιστημονικά άρθρα στη γαλλική γλώσσα που αφορούν στην Αρχειονομία, στη Βιβλιοθηκονομία και στη Μουσειολογία από επιστημονικά περιοδικά, βιβλία ή ηλεκτρονικές πλατφόρμες, έκτασης 2-3 σελίδων. Τα εν λόγω κείμενα θα σταλούν στην καθηγήτρια έως την Παρασκευή, 12 Απριλίου (moraiti@ionio.gr). Εφόσον εγκριθούν, στη συνέχεια οι φοιτητές θα πρέπει να συντάξουν δίγλωσσο γλωσσάριο σε αρχείο excel (το πρωτότυπο βρίσκεται στο e-class στο μάθημα «Γαλλικά IV») με όρους που αφορούν στην Αρχειονομία, τη Βιβλιοθηκονομία και τη Μουσειολογία.
Εν συνεχεία, θα συντάξουν μία έκθεση 300 περίπου λέξεων στα γαλλικά, απαντώντας στα εξής ερωτήματα:
• Για ποιους λόγους επέλεξαν τα συγκεκριμένα κείμενα
• Από ποιες πηγές
• Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν κατά τη δημιουργία του γλωσσάριου
• Κατά πόσο θεωρούν ότι αυτή η εργασία τους ωφέλησε στον επιστημονικό τους τομέα και για ποιο λόγο

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των εργασιών είναι η τελευταία μέρα της εξεταστικής του Ιουνίου 2019, για τον Σεπτέμβριο δεν θα ισχύσει η απαλλακτική εργασία.

2. Όσοι από τους φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν με γραπτές εξετάσεις στις εξεταστικές Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2019 ισχύουν τα εξής:
Κάθε δεύτερη εβδομάδα θα δίνεται στο μάθημα (και θα αναρτάται στο e-class) ένα επιστημονικό άρθρο για το οποίο θα πρέπει οι φοιτητές να συντάξουν ένα δίγλωσσο γλωσσάρι σύμφωνα με τις οδηγίες που εδόθησαν στο μάθημα της Παρασκευής, 15/3/2019, το οποίο θα στέλνουν στην καθηγήτρια (moraiti@ionio.gr).
Tα γλωσσάρια θα αποτελέσουν το 40% του τελικού βαθμού τους.
Το υπόλοιπο 60% θα προκύψει από τις γραπτές εξετάσεις του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου 2019.

Η Διδάσκουσα
Ελένη Μωραΐτη
ΕΔΙΠ ΤΞΓΜΔ

Publishing date
-