Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Submitted by maurona on 18 October 2018

Κέρκυρα, 16-10-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς το Σώμα Εκλεκτόρων

για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη τακτικού εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι
Λαμβάνοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-08-2017 τ. Α΄),

• Την αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3255/15-09-2017 τ. Β΄) «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄114)»,

• Την αριθμ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/07-11-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3969/13 Νοεμβρίου 2017, τ. Β΄) «Τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄3255) υπουργικής απόφασης, με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)»,

• Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΑΒΜ/998/Φ.Πρ./12-10-2018 Προκήρυξη για τη διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. και του αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, για ετήσια θητεία (από 01-12-2018 έως 30-11-2019),

• Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΤΑΒΜ/1006/Φ.Πρ./16-10-2018 Απόφαση περί ορισμού Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των ανωτέρω εκλογών,

• Το γεγονός ότι η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων έληξε στις 16/10/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.

σας γνωστοποιούμε ότι η ψηφοφορία για την ανάδειξη τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου για ετήσια θητεία (από 01-12-2018 έως 30-11-2019), με δυνατότητα επανεκλογής, θα γίνει τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018, στην ισόγεια Αίθουσα Συνεδριάσεων του Κτηρίου ΤΙΣΤ-ΤΑΒΜ, επί της οδού Ιωάννου Θεοτόκη αρ. 72 της πόλεως Κερκύρας, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία, από ώρα 09.00 π.μ. έως 10.00 π.μ. (Εκλογικός κατάλογος μελών Ε.ΔΙ.Π. υπ΄ αρ. πρωτ. ΤΑΒΜ/1013/Φ.Πρ./16-10-2018).
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με κάλπη, και σε περίπτωση που θα χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία, αυτή θα διεξαχθεί την Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018, την ίδια ώρα, στον ίδιο ως άνω χώρο και με τον ίδιο τρόπο.

Η Εφορευτική Επιτροπή έχει ομόφωνα αποφασίσει:
Την ανακήρυξη του μέλους Ε.ΔΙ.Π. κου Ονούφριου – Σπυρίδωνος Παυλογιάννη, ως υποψηφίου για τη θέση του τακτικού εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ι.Π., καθώς και την ανακήρυξη του μέλους Ε.ΔΙ.Π. κας Αλεξάνδρας Καββαδία, ως υποψηφίας για τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ι.Π., για ετήσια θητεία, από 01-12-2018 έως 30-11-2019, με δυνατότητα επανεκλογής.
Η Εφορευτική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Μεταλληνός, μέλος Ε.ΔΙ.Π. ΤΑΒΜ

ΤΑ Μέλη

Ελευθέριος Καλόγερος, μέλος Ε.ΔΙ.Π. ΤΑΒΜ

Αλέξανδρος Πανάρετος, μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Πληροφορικής

Publishing date
-