Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Κινητικότητα φοιτητών στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+

Το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό για το διάστημα 2014-2020 στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί υποτροφίες κινητικότητας φοιτητών για σπουδές.
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο χρηματοδοτείται για τις υποτροφίες αυτές μέσω του ΙΚΥ, την Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το Πρόγραμμα.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του Erasmus+ που αφορούν τους φοιτητές είναι οι ακόλουθες:

Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες που είναι κανονικά εγγεγραμμένοι στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Επιλέξιμη περίοδος κινητικότητας φοιτητών για σπουδές είναι από 3 έως 12 μήνες.
Για προγράμματα σπουδών τετραετούς φοίτησης ο ίδιος φοιτητής/-τρια μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας (σπουδές ή πρακτική άσκηση).

Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες που είναι κανονικά εγγεγραμμένοι στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, καθώς και πρόσφατα απόφοιτοι.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να πραγματοποιήσουν, με ταυτόχρονη χορήγηση υποτροφίας, τοποθέτηση για πρακτική άσκηση (traineeship mobility) σε φορείς υποδοχής (Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επιχειρήσεις, κέντρα κατάρτισης, Πρεσβείες, μουσεία, σχολεία, κ.α.).

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων.