Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Reset
Date: 2018-10-19 - 2018-11-30

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟ
Το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να αναθέσει σε βιβλιοθηκονόμο, με σύµβαση ανάθεσης έργου, την εκτέλεση του κατωτέρου αντικειμένου:
Απογραφή-καταλογογράφηση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση των βιβλίων που ανήκουν στη συλλογή του Ιδρύματος (περιοχή Αθήνα).
Απαιτούμενα προσόντα:
 Πανεπιστημιακό δίπλωμα στη Βιβλιοθηκονομία.
 Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 Πολύ καλή γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 Άριστη γνώση αυτοματοποιημένων συστημάτων βιβλιοθηκών .
 Πολύ καλή γνώση βιβλιογραφικών πηγών, περιγραφικών προτύπων καταλογογράφησης, θεματικών θησαυρών και σχημάτων ταξινόμησης.
 Διετής εργασιακή εμπειρία σε βιβλιοθήκη ή σχετική υπηρεσία.
 Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας, διαπροσωπικών σχέσεων και συνεργασίας σε ομάδα.
 Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.
Παρακαλούμε όπως αποσταλούν τα βιογραφικά σημειώματα των ενδιαφερομένων στη διεύθυνση : info@goulandris.gr
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με :
Αλεξάνδρα Παπακωστοπούλου
Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή
Π. Αραβαντινού 6
106 74 Αθήνα

Τηλ.: 210 7252896
Fax: 210 7235467
E-mail: info@goulandris.gr
Site: www.goulandris.gr / www.moca-andros.gr

Date: 2018-10-18 - 2018-12-25

Οι ενδιαφερόμενοι , θα πρέπει να υποβάλουν από 1 έως και 15 Νοεμβρίου 2018, στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Εξετάσεις

Στο άρθρο 3 παράγραφος 3 της Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013, τ. Β΄) ορίζεται ότι: «οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, ενώ το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος».
Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στην έδρα του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας στην Κέρκυρα, κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως και 20 Δεκεμβρίου 2018.
Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την εξέταση του πρώτου μαθήματος.

Επισυνάπτουμε την αίτηση που θα συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή τους στις Κατατακτήριες εξετάσεις του ΤΑΒΜ.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2018-10-18 - 2018-10-20

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα,18/10/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αύριο Παρασκευή 19/11/2018 και ώρα 11.30 , στην αίθουσα 2.45 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για το Πρόγραμμα Σπουδών του ΤΑΒΜ (ειδικά για τους φοιτητές του 3ου , αλλά και του 4ου και 5ου έτους)

Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ

Date: 2018-10-18 - 2018-10-26

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα,18/10/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» που διδάσκεται κάθε Δευτέρα 12-15, θα διδαχθεί την Τρίτη 23/10/2018 και ώρα 12.00-15.00 , μόνο για την εβδομάδα που ακολουθεί.

Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ

Date: 2018-10-18 - 2018-10-31

Κέρκυρα, 16-10-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς το Σώμα Εκλεκτόρων

για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη τακτικού εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι
Λαμβάνοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-08-2017 τ. Α΄),

• Την αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3255/15-09-2017 τ. Β΄) «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄114)»,

• Την αριθμ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/07-11-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3969/13 Νοεμβρίου 2017, τ. Β΄) «Τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄3255) υπουργικής απόφασης, με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)»,

• Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΑΒΜ/998/Φ.Πρ./12-10-2018 Προκήρυξη για τη διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. και του αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, για ετήσια θητεία (από 01-12-2018 έως 30-11-2019),

• Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΤΑΒΜ/1006/Φ.Πρ./16-10-2018 Απόφαση περί ορισμού Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των ανωτέρω εκλογών,

• Το γεγονός ότι η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων έληξε στις 16/10/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.

σας γνωστοποιούμε ότι η ψηφοφορία για την ανάδειξη τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου για ετήσια θητεία (από 01-12-2018 έως 30-11-2019), με δυνατότητα επανεκλογής, θα γίνει τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018, στην ισόγεια Αίθουσα Συνεδριάσεων του Κτηρίου ΤΙΣΤ-ΤΑΒΜ, επί της οδού Ιωάννου Θεοτόκη αρ. 72 της πόλεως Κερκύρας, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία, από ώρα 09.00 π.μ. έως 10.00 π.μ. (Εκλογικός κατάλογος μελών Ε.ΔΙ.Π. υπ΄ αρ. πρωτ. ΤΑΒΜ/1013/Φ.Πρ./16-10-2018).
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με κάλπη, και σε περίπτωση που θα χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία, αυτή θα διεξαχθεί την Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018, την ίδια ώρα, στον ίδιο ως άνω χώρο και με τον ίδιο τρόπο.

Η Εφορευτική Επιτροπή έχει ομόφωνα αποφασίσει:
Την ανακήρυξη του μέλους Ε.ΔΙ.Π. κου Ονούφριου – Σπυρίδωνος Παυλογιάννη, ως υποψηφίου για τη θέση του τακτικού εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ι.Π., καθώς και την ανακήρυξη του μέλους Ε.ΔΙ.Π. κας Αλεξάνδρας Καββαδία, ως υποψηφίας για τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ι.Π., για ετήσια θητεία, από 01-12-2018 έως 30-11-2019, με δυνατότητα επανεκλογής.
Η Εφορευτική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Μεταλληνός, μέλος Ε.ΔΙ.Π. ΤΑΒΜ

ΤΑ Μέλη

Ελευθέριος Καλόγερος, μέλος Ε.ΔΙ.Π. ΤΑΒΜ

Αλέξανδρος Πανάρετος, μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Πληροφορικής

Date: 2018-10-16 - 2018-10-18

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα,16/10/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tο μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Μουσείων» του κ.Λαβράνου δεν θα διδαχθεί αύριο Τετάρτη 17/10/2018 για προσωπικούς λόγους του διδάσκοντα.

Θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2018-10-15 - 2018-10-17

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα,15/10/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα «Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή” του κ.Μ.Πούλου δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα Δευτέρα 15/10/2018.

Θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

Ο διδάσκων,
Μ.Πούλος

Date: 2018-10-15 - 2018-10-17

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα,15/10/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα «Κωδικοποίηση Βιβλιογραφικών Δεδομένων με το Πρότυπο Μarc” του κ.Μ.Πούλου δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12.00 το μεσημέρι.

Θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

Ο διδάσκων,
Μ.Πούλος

Date: 2018-10-12 - 2018-10-25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κέρκυρα, 10/10/2018

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟ/ΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδ.
Τηλέφωνο
Fax
E-mail : Ιωάννου Θεοτόκη 72,
: 49132, Κέρκυρα
: 2661087418
: 2661087433
: merimna@ionio.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 – 2019

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής υποβάλλονται από την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 έως και την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr στην ειδική εφαρμογή μετεγγραφών.
Επισυνάπτουμε την εγκύκλιο των μετεγγραφών.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2018-10-11 - 2018-11-10

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 11/10/2018

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

(Υποχρεωτικών και κατ΄ επιλογήν Υποχρεωτικών)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας να υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

http://gram-web.ionio.gr/unistudent

τις δηλώσεις υποχρεωτικών και κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο μέσα στην παρακάτω προθεσμία :

Από Παρασκευή 12/10/2018 έως και Παρασκευή 9/11/2018.

Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές οι δηλώσεις επιλογής.

Για την λήψη πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση 240 μονάδων ECTS.

Στη διάρκεια των σπουδών του ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να δηλώσει δύο μαθήματα Ελεύθερα Επιλογής (ΕΕ), προσφερόμενα από τα άλλα Τμήματα του Ιονίου Παν/μίου.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώνουν εκ νέου μαθήματα στα οποία έχουν κοπεί, καθώς η δήλωση μαθημάτων δεν μεταφέρεται πλέον αυτόματα στα επόμενα εξάμηνα.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2018-10-11 - 2018-10-30

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 11/10/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΠΜΣ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Digital Information Management - Information Services» δεν θα λειτουργήσει κατά το ακαδ.έτος 2018-2019 στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου λόγω περιορισμένου αριθμού επιτυχόντων.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2018-10-11 - 2018-10-31

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα, 11/10/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έναρξη εγγραφών νεοεισαχθέντων φοιτητών στο ΠΜΣ

Καλούνται οι επιτυχόντες του ΠΜΣ «Διαχείριση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Πληροφορίας» να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους μέσα στην παρακάτω προθεσμία:

Από Πέμπτη 11/10/2018 έως και Τετάρτη 17/10/2018.

Οι αιτήσεις εγγραφής μπορούν να αποστέλλονται και με e-mail στην Γραμματεία του Τμήματος : archei@ionio.gr, maurona@ionio.gr

ή στο fax : 26610-87433

Επισυνάπτονται :
1. Αποτελέσματα ΠΜΣ
2. Αίτηση εγγραφής

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2018-10-10 - 2018-10-30

Καλούνται οι φοιτητές του 3ου έτους (Ε΄ εξάμηνο σπουδών) να δηλώσουν στην Γραμματεία του Τμήματος την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν.
Προθεσμία δηλώσεων κατευθύνσεων : από Τετάρτη 10/10/2018 έως και Παρασκευή 26/10/2018. Oι δηλώσεις μπορούν να στέλνονται και ηλεκτρονικά στα e-mail της Γραμματείας : archei@ionio.gr, & maurona@ionio.gr

Επισυνάπτουμε :
1. Ανακοίνωση για την επιλογή κατευθύνσεων/Προθεσμία
2. Δήλωση κατεύθυνσης

Date: 2018-10-10 - 2018-12-20

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο Α΄ εξάμηνο σπουδών να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σχετική δήλωση στη Γραμματεία του Τμήματος έως και Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018.
Αίτηση κατοχύρωσης-απαλλαγής από ξένη γλώσσα μπορούν να καταθέτουν όλο το ακαδ.έτος
Επισυνάπτουμε :
1. Ανακοίνωση για τη δήλωση της ξένης γλώσσας
2. Ανακοίνωση για την κατοχύρωση της ξένης γλώσσας
3. Δήλωση ξένης γλώσσας (που θα συμπληρωθεί από το φοιτητή)

Date: 2018-10-08 - 2018-10-12

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά

Κέρκυρα,8/10/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναβολή μαθημάτων κ.Ζαμπακόλα γι’ αυτήν την εβδομάδα

Τα μαθήματα του κ.Χ.Ζαμπακόλα δεν θα πραγματοποιηθούν αυτήν την εβδομάδα (Τρίτη και Πέμπτη) λόγω προβλήματος υγείας.

Η αναπλήρωσή τους θα γίνει μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα.

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Date: 2018-10-08 - 2018-10-15

Tην Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018,ώρα 11:00, στην αίθουσα 2.45, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση-εκδήλωση για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

Συνημμένο Μέγεθος
Eνημερωτική εκδήλωση.docx 14.82 KB
Date: 2018-10-08 - 2018-12-31

Αγαπητοί φοιτητές-τριες

Σας προωθούμε τη συνημμένη προκήρυξη φοιτητικών υποτροφιών erasmus + 2019-2020 για σπουδές στο εξωτερικό.
Η προκήρυξη και οι οδηγίες υπάρχουν επίσης αναρτημένες και στον ιστοχώρο του Γραφείου Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων και στην κεντρική ιστοσελίδα του Ι.Π.
Eπιπρόσθετα, σας επισυνάπτουμε τις Οδηγίες για τους υποτρόφους 2019-20 και παρακαλούμε να τις διαβάσετε προσεκτικά καθώς και το έντυπο της αρχικής αίτησης, που θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ : 15 - 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018.

Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ