Εκδόσεις / Τεκμήριον - Περιεχόμενα της πιο πρόσφατης έκδοσης


Το Τεκμήριον αποτελεί την Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το Τεκμήριον δημοσιεύει πρωτότυπες εργασίες θεωρητικού χαρακτήρα, επιστημονικές παρουσιάσεις και αποτελέσματα ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και σύντομες προκαταρκτικές ανακοινώσεις πορισμάτων ερευνητικών προγραμμάτων και βιβλιοκρισίες. Τα ενδιαφέροντα του Τεκμηρίου κινούνται στον ευρύτερο θεματικό χώρο που ορίζουν οι επιστημονικές κατευθύνσεις και τα γνωστικά αντικείμενα που αποτελούν αντικείμενο διδασκαλίας και έρευνας στο πλαίσιο του Τμήματος.

Συντακτική Επιτροπή

Θεόδωρος Παππάς, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου
Γεώργιος Μπώκος, Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου
Βασίλειος Χρυσικόπουλος, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Ιονίου Πανεπιστημίου
Μαριάννα Κολυβά, Επίκουρος Καθηγήτρια Ιονίου Πανεπιστημίου
Χρήστος Νικολάου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
Νικόλαος Μοσχονάς, Διευθυντής Ερευνών Κ.Β.Ε./Ε.Ι.Ε.
Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Διευθυντής Ερευνών Κ.Ν.Ε./Ε.Ι.Ε.

Επιμελητής Έκδοσης

Θεόδωρος Παππάς, Ιωάννου Θεοτόκη 72,
49100 Κέρκυρα. Τηλ .: 2661087401. E-mail: thpappas@ionio.gr

Εξώφυλλο