[Επιγραφές]   Εισαγωγή | Περιεχόμενα | Πρώτη | Προηγούμενη | Επόμενη | Τελευταία

045. ΚΕΡΚΥΡΑ, ΠΟΤΑΜΟΣ, ΓΕΦΥΡΑ ΡΟΔΟΣΛΑΒΟΥ

Θέση: Ποταμός, περιοχή Ασυρμάτου, κτήμα Σπυρίδωνος Καρβούνη.

Βενετική περίοδος.

Επιγραφή αναμνηστική-προτρεπτική

Χρονολογία M Ο III ΙΟ LIX =1459

Έκδοση: Αδημοσίευτη.

Γλώσσα λατινική και ελληνική.

Περιεχόμενο: Δηλώνεται η αντικατάσταση από τον Μανουήλ Ροδοσλάβο της προϋπάρχουσας ξύλινης γέφυρας με λίθινη και καλείται το κοινό να τη χρησιμοποιεί.

QUESTO : PONTE : S(E)

HA : FACTO : FAR : S(ER) : MA

NOLI : CONDA(M): S(ER): ZORZI:

RADOSLAVO: M(ILLESIM)O IIII(GENTESIM)O LIX

+ OΝ ΕΝΔΙΑΒΕΝΟΝΤEC ΟΥΚ ΑΚΙΝΔΥΝΩC CΑΘΡ(ΑC)

ΓΕΦΥΡΑC ΞΥΛΙ(Ν)ΗC ΙCΤΑΜΕΝΗC, ΝΥΝ ΑCΦΑΛΗ ΒΛΕΠΟΝ -

ΤΕC ΑΥΤΗΝ ΕΚ ΛΙΘΩΝ, ΒΑΙΝΟΝΤΕC ΟΥΚΟΥΝ ΙΤΕ

ΒΑΝΤΕC ΑΦΟΒΩC , ΘΑΡΡΟΥΝΤΕC ΩC ΔΕΙ. ΜΗ-

ΔΑΜΩC ΔΕΔΙΟΤΕC . ΤΑΥΤΗC ΔΟΜΗΤΩΡ Γ(Ε)

ΠΑΡΟΧΕΥ(C) ΤΕ ΔΑΠΑΝΗC + ΧΡΗΣΤΟC ΜΑΝΟΥ-

ΗΛ Π(ΑΤ)ΗΡ ΡΟΔΟC ΛΑΒΟC ΤΕΛΟC

Η γέφυρα δεν σώζεται. Η επιγραφή βρίσκεται στο νότιο τοίχο οικίσκου στο κτήμα Καρβούνη, περί τα 50 μ. νότια της γέφυρας Ασυρμάτου του Ποταμού. Η λατινική επιγραφή είναι σύντομη. Η ελληνική, εκτενέστερη, αν και σε ορισμένα σημεία ανορθόγραφη, περιλαμβάνει λόγια στοιχεία και αφ’ ενός μας πληροφορεί ότι στη θέση της νέας λίθινης γέφυρας, υπήρχε στο παρελθόν άλλη ξύλινη και σαθρή, αφ’ ετέρου καλεί τους διαβάτες να χρησιμοποιούν τη νέα γέφυρα χωρίς φόβο. Τα αναφερόμενα πρόσωπα είναι άγνωστα. Το όνομα του Μανουήλ Ραδοσλάβου, γιου του ποτέ Γεωργίου, είναι άγνωστο από άλλες πηγές. Το επώνυμο παραπέμπει σε σλαβική καταγωγή. Είναι η εποχή της Άλωσης και, ήδη από πολλές δεκαετίες είχαν αρχίσει να εγκαθίστανται στην Κέρκυρα από τις περιοχές του ελλαδικού χώρου πρόσφυγες, ορισμένοι από τους οποίους ιδιαίτερα εύποροι. Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά τα μέσα του 14ου αιώνα, μετά την κατάληψη περιοχών της Αλβανίας, Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Ηπείρου από τους Σέρβους του Στέφανου Δουσάν, αρκετές αριστοκρατικές σερβικές οικογένειες είχαν εγκατασταθεί στις παραπάνω περιοχές και μερικές στη Κέρκυρα. Βλ. σχετικά : G. Schirò, «Η Κέρκυρα καταφύγιον Hπειρωτών δυναστών κατά το ΙΔ΄-ΙΕ΄αιώνα», Κερκυραϊκά Χρονικά 23 (1980) 307-314.


[Επιγραφές]   Εισαγωγή | Περιεχόμενα | Πρώτη | Προηγούμενη | Επόμενη | Τελευταία