[Επιγραφές]   Εισαγωγή | Περιεχόμενα | Πρώτη | Προηγούμενη | Επόμενη | Τελευταία

003. 791 (686) PAUSANIAE AMBRACIOTAE HONORES

                               ΕΔΟΞΕ ΤΑΙ ΑΛΙΑΙ˙ ΠΡΟΞΕ –

                               ΝΟΝ ΕΙΜΕΝ ΠΑΥΣΑΝΙΑΝ ΑΤ –

                              ΤΑΛΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΩΤΑΝ

                               ΤΑΣ ΠΟΛΙΟΣ ΤΩΝ ΚΟΡΚΥΡΑΙ–

                      5       ΩΝ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΕΓΓΟΝΟΥΣ,

                               ΕΙΜΕΝ ΔΕ ΑΥΤΟΙΣ ΚΑΙ ΤΑ

                               ΑΛΛΑ ΤΙΜΙΑ, ΟΣΑ ΚΑΙ Τ[ΟΙΣ]

                               ΑΛΛΟΙΣ ΠΡΟΞΕΝΟΙΣ [ΚΑΙ]

                               ΕΥΕΡΓΕΤΑΙΣ ΓΕΓΡΑ–

                    10       ΠΤΑΙ, ΤΑΝ ΔΕ ΠΡΟΞΕΝΙ–

                               ΑΝ ΠΡΟΒΟΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟ–

                               ΔΙΚΟΥΣ ΓΡΑΨΑΝΤΑΣ ΕΙΣ

                               ΧΑΛΚΩΜΑ ΑΝΑΘΕΜΕΝ,

                               ΤΟΝ ΔΕ ΤΑΜΙΑΝ ΔΟΜΕΝ

                    15       ΤΟ ΓΕΝΟΜΕΝΟΝ ΑΝΑΛΩ–

                               ΜΑ.

                               Π Α Υ Σ Α Ν Ι Α Ν    Α Τ Τ Α Λ Ο Υ

                               Α Μ Β Ρ Α Κ Ι Ω Τ Α Ν.

Αετωματική χάλκινη επιγραφή προξενίας. Από τη συλλογή του Francisco Prossalendi πέρασε στην ιδιοκτησία του Βρεττανικού Μουσείου (αρ. 334 καταλόγου χάλκινων αντικειμένων). Αναφέρεται στην απονομή προξενίας από την κερκυραϊκή Βουλή στον Αμβρακιώτη Παυσανία Αττάλου και στους απογόνους του. Χρονολογείται πριν από τα μέσα του 2ου π. Χ. αι.

Βιβλιογραφία:
Klaus Hallof (ed.), Inscriptiones Graecae, voluminis IX partis I editio altera, fasciculus IV, Βερολίνο 2001, σσ. 15-16.


[Επιγραφές]   Εισαγωγή | Περιεχόμενα | Πρώτη | Προηγούμενη | Επόμενη | Τελευταία