Διοικητικό προσωπικό

Στο Τμήμα μας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους οι ακόλουθοι (Προσθέστε τον κωδικό Κέρκυρας: 26610):

Αναστασίου Νίκος Βιβλιοθηκονόμος 80392, 80393 nick@ionio.gr
Αρβανάκος Βασίλης Προϊστάμενος Γραμματείας 87423, 87433 vassilis@ionio.gr
Μαυρωνά Μαρία Γραμματέας 87406, 87433, 87418 maurona@ionio.gr
Τσιώλης Σπυρίδων Διοικ. Υπάλληλος 87437