Τεκμήριον

Το Τεκμήριον αποτελεί την Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματός μας. Το Τεκμήριον δημοσιεύει πρωτότυπες εργασίες θεωρητικού χαρακτήρα, επιστημονικές παρουσιάσεις και αποτελέσματα ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και σύντομες προκαταρκτικές ανακοινώσεις πορισμάτων ερευνητικών προγραμμάτων και βιβλιοκρισίες. Τα ενδιαφέροντα του Τεκμηρίου κινούνται στον ευρύτερο θεματικό χώρο που ορίζουν οι επιστημονικές κατευθύνσεις και τα γνωστικά αντικείμενα που αποτελούν αντικείμενο διδασκαλίας και έρευνας στο πλαίσιο του Τμήματος.

Συντακτική Επιτροπή

Θεόδωρος Παππάς, Καθηγητής
Γεώργιος Μπώκος, ομότιμος Καθηγητής
Βασίλειος Χρυσικόπουλος, Καθηγητής
Μαριάννα Κολυβά, Αναπληρωτής Καθηγητής
Χρήστος Νικολάου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
Νικόλαος Μοσχονάς, Διευθυντής Ερευνών Κ.Β.Ε./Ε.Ι.Ε.
Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Διευθυντής Ερευνών Κ.Ν.Ε./Ε.Ι.Ε.

Επιμελητής Έκδοσης

Θεόδωρος Παππάς, Ιωάννου Θεοτόκη 72,
49100 Κέρκυρα. Τηλ .: 2661087401. E-mail: thpappas@ionio.gr