Αρμόδια όργανα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Για την οργάνωση και τη λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος, αρμόδια όργανα είναι τα εξής:

α. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος.

α.1. Η Γ.Σ.Ε.Σ. απαρτίζεται από τον πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη Δ.Ε.Π. της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και δύο (2) μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος (άρθρο 12 του Ν. 2083/92).

α.2. Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι η μόνη αρμόδια για την κατάρτιση και υποβολή προς τη Σύγκλητο του Ιονίου Πανεπιστημίου προτάσεων για την ίδρυση νέων κατευθύνσεων στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία.
Συγκεκριμένα, η Γ.Σ.Ε.Σ.:
• Ορίζει τη Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.Μ.Σ.), τους Διευθυντές των Π.Μ.Σ. και τους υπεύθυνους των κατευθύνσεων των Π.Μ.Σ.
• Καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών, όπως αυτά προβλέπονται στην παράγραφο 2α του άρθρου 12 του Νόμου 2083/92.
• Συγκροτεί τις επιτροπές εξετάσεων και κατάρτισης του πίνακα επιτυχόντων ανά κατεύθυνση, για την επιλογή των εισακτέων.
• Επικυρώνει τους πίνακες των επιτυχόντων.
• Αναθέτει τη διδασκαλία μαθημάτων στα Π.Μ.Σ., όπως ο νόμος ορίζει.
• Ορίζει τα μέλη των επιτροπών για την ανάθεση, παρακολούθηση και εξέταση μεταπτυχιακών εργασιών.
• Ορίζει τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, καθώς και τα μέλη των επταμελών εξεταστικών επιτροπών. Απονέμει τα Διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και αναγορεύει τους διδάκτορες.
• Αντιμετωπίζει κάθε ζήτημα που προβλέπεται από τις επιμέρους διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

β. Η Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.Μ.Σ.)

β.1. Η Σ.Ε.Μ.Σ. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας των Π.Μ.Σ. σε κάθε κατεύθυνση, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και για την εισήγηση των σχετικών θεμάτων στην Γ.Σ.Ε.Σ.

β.2. Η Σ.Ε.Μ.Σ. ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ., όταν λειτουργούν δύο, τουλάχιστον, διαφορετικά Π.Μ.Σ. στο Τμήμα. και συγκροτείται από τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό διδακτικό έργο ή επιβλέπουν διδακτορικές διατριβές και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών, ο οποίος έχει ορισθεί από το σύλλογό τους. Στα μέλη ΔΕΠ της Σ.Ε.Μ.Σ. περιλαμβάνονται, κατά προτεραιότητα, οι διευθυντές των λειτουργούντων Π.Μ.Σ.

β.3. Στη Σ.Ε.Μ.Σ. προεδρεύει ένας από τους διευθυντές Π.Μ.Σ., ο οποίος ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

γ. Οι Διευθυντές των Π.Μ.Σ.

γ.1. Οι Διευθυντές των Π.Μ.Σ. είναι μέλη ΔΕΠ από τις δύο ανώτερες βαθμίδες (Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής) του Τμήματος, και, με τον αναπληρωτή τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος για δύο χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης της θητείας τους.

γ.2. Οι Διευθυντές των Π.Μ.Σ. και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός των, οι αναπληρωτές διευθυντές, εισηγούνται στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος την αντιμετώπιση κάθε ζητήματος που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό ή που ανακύπτει και αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία των Π.Μ.Σ. (Νόμος 2454/97 άρθρο 6).

δ. Οι υπεύθυνοι των κατευθύνσεων

δ.1. Υπεύθυνοι κατευθύνσεων για ένα Π.Μ.Σ. ορίζονται στην περίπτωση που το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. έχει περισσότερες από μία κατευθύνσεις. Σε διαφορετική περίπτωση τα προβλεπόμενα για τους υπευθύνους κατευθύνσεων καθήκοντα και αρμοδιότητες ασκούνται από τον αντίστοιχο Διευθυντή του Π.Μ.Σ.

δ.2. Οι υπεύθυνοι των κατευθύνσεων ασκούν εποπτεία για την καλή λειτουργία του Π.Μ.Σ. στην κατεύθυνση για την οποία έχουν οριστεί υπεύθυνοι. και εισηγούνται στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και εκείνος στη Σ.Ε.Μ.Σ., ή, αν δεν υπάρχει Σ.Ε.Μ.Σ., στη Γ.Σ.Ε.Σ., την αντιμετώπιση κάθε ζήτηματος που ανακύπτει και απαιτεί γενική ή ειδική αντιμετώπιση. Σε κάθε περίπτωση η τελική ευθύνη εισήγησης ανήκει στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ.

δ.3. Οι υπεύθυνοι των κατευθύνσεων προτείνουν στο Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και εκείνος στη Σ.Ε.Μ.Σ., ή, αν δεν υπάρχει Σ.Ε.Μ.Σ., στη Γ.Σ.Ε.Σ., τους διδάσκοντες στις κατευθύνσεις των Π.Μ.Σ. για κάθε μάθημα και κάθε εξάμηνο σπουδών. Σε κάθε περίπτωση η τελική ευθύνη εισήγησης ανήκει στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ.

δ.4. Οι υπεύθυνοι κατευθύνσεων πρέπει να είναι καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές του Τμήματος και το γνωστικό τους αντικείμενο να είναι σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο των κατευθύνσεων. Ορίζονται με τον αναπληρωτή τους από τη Γ.Σ.Ε.Σ. για δύο χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης της θητείας τους.