Διδάσκοντες

Η διδασκαλία των μαθημάτων, καθώς και η διεξαγωγή σεμιναρίων, εργαστηρίων, πρακτικών ασκήσεων κλπ., ανατίθεται σε μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, ή μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή μέλη ΕΠ ΤΕΙ ή ομότιμους Καθηγητές, επισκέπτες Καθηγητές και ειδικούς επιστήμονες που είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος και έχουν διετή τουλάχιστον αυτοδύναμη διδασκαλία σε Α.Ε.Ι. Εναλλακτικά, ανατίθενται σε ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος με επαρκή επιστημονική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα γύρω από το γνωστικό αντικείμενο, το οποίο θα κληθούν να διδάξουν.