Επιλογές μαθημάτων - Γραπτές εξετάσεις

Οι φοιτητές οφείλουν να καταθέσουν εγγράφως τις προτιμήσεις τους, όσον αφορά στα υποχρεωτικά επιλογής μαθήματα, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο της Γραμματείας, δύο εβδομάδες το αργότερο μετά την έναρξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου. Μετά το χρονικό αυτό όριο δε γίνεται δεκτή άλλη δήλωση προτίμησης. Η Γραμματεία οφείλει να δίνει γραπτή κατάσταση των φοιτητών που έχουν δηλώσει το μάθημα στους διδάσκοντες το αργότερο τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη των μαθημάτων.
Η Γραμματεία, μία εβδομάδα πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, οφείλει να δίνει στους διδάσκοντες τις καταστάσεις των φοιτητών που έχουν δικαίωμα να εξεταστούν: α. για τα υποχρεωτικά μαθήματα όλων των εγγεγραμμένων στο αντίστοιχο εξάμηνο και β. για τα υποχρεωτικά επιλογής όσων έχουν επιλέξει το μάθημα. Φοιτητής του οποίου τα στοιχεία δεν βρίσκονται στην κατάσταση δε δικαιούται να εξεταστεί.