Προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι για εγγραφή στον 2ο κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών υποβάλλουν αίτηση προς την Γενική Συνέλευση στη Γραμματεία του Τμήματος. Η Γραμματεία ελέγχει αν οι υποψήφιοι έχουν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής, όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τον παρόντα Κανονισμό (άρθρα 10, 14, 15, και 16) και διαβιβάζει τις αιτήσεις των υποψηφίων, μαζί με τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, στη Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία και αποφασίζει αν θα κάνει δεκτούς στο Τμήμα τους υποψήφιους διδάκτορες.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνείστε με τη Γραμματεία (archei@ionio.gr - 2661087406, κα. Μαυρωνά Μαρία).