Προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή ισότιμου πτυχίου αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και να γνωρίζουν μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα από τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τη ρωσική. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται βάσει βιογραφικών, με εξετάσεις και με προφορική συνέντευξη. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε δύο μαθήματα: α) Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορίας και β) Εισαγωγή στην Πληροφορική.

Επικοινωνία: archei@ionio.gr