Διοίκηση

Το Τμήμα μας διοικείται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκροτείται από όλα τα μέλη ΔΕΠ (Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού), πλην εκείνων που βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια, από εκπροσώπους των φοιτητών, σε αριθμό ίσο με το 50% του αριθμού των μελών ΔΕΠ, και από ένα μέλος ΕΤΕΠ (Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού) του Τμήματος. Την Γενική Συνέλευση συγκαλεί ο Πρόεδρος του Τμήματος, ο οποίος προεδρεύει στις συνεδριάσεις. Ο Πρόεδρος εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, ενώ έχει το δικαίωμα να ορίσει τον Αναπληρωτή Πρόεδρο.

Για την αντιμετώπιση ειδικών ζητημάτων δημιουργούνται επιτροπές, όπως η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών. Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών είναι εξαμελής, αποτελείται από πέντε μέλη ΔΕΠ, τα οποία ορίζει με απόφασή του ο Πρόεδρος του Τμήματος, και από έναν εκπρόσωπο των φοιτητών. Η θητεία της είναι ετήσια και έργο της είναι να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση εισήγηση για την αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών, η οποία πραγματοποιείται κατά το δεύτερο εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους.