Αναλυτική περιγραφή νέου ΠΜΣ

Το Τμήμα μας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/16−8−2008)

Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες» έχει οριστεί το μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.

Σκοπός - Αντικείμενο

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η ερευνητική και πρακτική εκπαίδευση και κατάρτιση πτυχιούχων του Τμήματός μας, καθώς και πτυχιούχων και διπλωματούχων άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας ή της αλλοδαπής, σε εξειδικευμένα γνωστικά πεδία, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η ειδίκευση στη θεωρία και στην πράξη, όσο και η συμβολή τους στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας, αλλά και στη διαμόρφωση και προαγωγή της επιστημονικής σκέψης.

Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των
επιστημών της Αρχειονομίας, της Βιβλιοθηκονομίας, της Μουσειολογίας, και της Επιστήμης της Πληροφορίας, εστιάζοντας στις εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στις υπηρεσίες Αρχείων, Βιβλιοθηκών και Μουσείων. Το Πρόγραμμα έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την έρευνα, την επιστημονική μελέτη και τις πρακτικές εφαρμογές των αντίστοιχων πεδίων.

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. οργανώνεται και υλοποιείται με την αποκλειστική ευθύνη του Τμήματος και πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, καθώς και στους χώρους συνεργαζόμενων φορέων.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη "Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες" με τις εξής κατευθύνσεις:

  1. Αρχειονομία
  2. Βιβλιοθηκονομία
  3. Μουσειολογία
  4. Ψηφιακή Διαχείριση Πολιτισμικής Πληροφορίας

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματός μας ή άλλων Tμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφών γνωστικών αντικειμένων.

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Σχετικά με το Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης:

  1. Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η Ελληνική ή/και η Αγγλική
  2. Τα μαθήματα που οφείλει να παρακολουθήσει ο φοιτητής του Π.Μ.Σ. ορίζονται σε δέκα τα οποία κατανέμονται ανά εξάμηνο ως εξής: πέντε μαθήματα στο πρώτο εξάμηνο (τα τρία υποχρεωτικά, τα δύο από προσφερόμενα μαθήματα επιλογής), και πέντε μαθήματα στο δεύτερο εξάμηνο (τα τρία υποχρεωτικά, τα δύο από προσφερόμενα μαθήματα επιλογής). Σε όλες τις
    ειδικεύσεις προβλέπεται η υποχρεωτική εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας στο τρίτο εξάμηνο

Μεταβατικές Διατάξεις

Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές που εισήχθησαν μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2013?2014 θα περατώσουν σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το προηγούμενο ΠΜΣ.

Όσα θέματα δεν προβλέπονται με την παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.