Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων για σίτιση και στέγαση των νεοεισαχθέντων φοιτητών-ΝΈΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Έναρξη Σεπτέμβριος 23, 2016 - Τερματισμός Οκτώβριος 23, 2016 Έληξε

Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων για σίτιση και στέγαση των νεοεισαχθέντων φοιτητών

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87418 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Πληροφ. : Μ.Μαυρωνά
Κέρκυρα, 23/9/2016
Οι νεοεισαχθέντες φοιτητές που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για δωρεάν σίτιση ή στέγαση, θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν παραλάβει από τη Γραμματεία του τμήματος που έχουν εγγραφεί (για τον τρόπο παραλαβής των κωδικών υπάρχει σχετική ανακοίνωση στον ιστοσελίδα του Τμήματος), το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους, μέσω της παρακάτω εφαρμογής:
http://sites.ionio.gr/e-care/demo/students
Αφού ο φοιτητής υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση του, θα πρέπει να τυπώσει και να αποστείλει στο γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας τα παρακάτω:
Προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για σίτιση και στέγαση και αποστολής των δικαιολογητικών στην Φοιτητική Μέριμνα :
έως 7 Οκτωβρίου 2016.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ
. ΑΙΤΗΣΗ (στην ιστοσελίδα της φοιτητικής
μέριμνας http://sites.ionio.gr/e-care/application/ ) (πρέπει να
τυπωθεί και να συμπληρωθεί από τον φοιτητή)
• ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ (Φορολογικό έτος 2015)
• ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΔΗΛΩΣΗ (Φορολογικό έτος 2015)
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ
ΦΟΙΤΗΤΗ/ΓΟΝΕΑ/ΣΥΖΥΓΟ (Εφόσον υπάρχει)
• ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/86 (στην ιστοσελίδα της φοιτητικής
μέριμνας http://sites.ionio.gr/e-care/application/ )
(πρέπει να τυπωθεί και να συμπληρωθεί από τον φοιτητή)
• ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΛΦΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ (έτους 2016 - εφόσον υπάρχει)
• ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (μόνο για ομογενείς εξωτερικού)
• ΒΕΒΑΙΩΣΗ Υ.Π.ΠΑΙ.Θ. (μόνο για αλλοδαπούς-αλλογενείς)
• ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΟΝΕΑ
• ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ
ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ
• ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
• ΦΟΙΤΗΤΗ/ΓΟΝΕΑ/ΣΥΖΥΓΟΥ
• ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΦΟΣΟΝ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΝΟΥ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Η αποστολή των παραπάνω δικαιολογητικών μπορεί να γίνει με courier στην διεύθυνση Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, 2η Πάροδος Ελευθερίου Βενιζέλου, 49100 Κέρκυρα, τηλ. 2661082119 & 2661044385.
Σας συγχαίρουμε για την επιτυχία σας και σας ευχόμαστε
καλή πρόοδο στις σπουδές σας.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος