Nέα προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης ERA-PLACES ακαδ. έτους 2016-17 (XEIMEΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ).

Έναρξη Μάρτιος 31, 2016 - Τερματισμός Μάιος 31, 2016 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERA-PLACES ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-17.pdf196.73 KB
1η Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό με υποτροφίες Erasmus+ ακαδ έτους 2016 - 2017.pdf1.46 MB

Νέα προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης ERA-PLACES ακ.έτους 2016-17 (XEIMEΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων φοιτητών στις Γραμματείες των Τμημάτων τους : έως και 15η Απριλίου 2016.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί υποτροφίες
κινητικότητας φοιτητών και για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο εξωτερικό.
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο χρηματοδοτείται για τις υποτροφίες αυτές μέσω του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ,
φορέα υλοποίησης της Δράσης για το Πρόγραμμα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
-Προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες που είναι κανονικά
εγγεγραμμένοι στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
- Οι προσφάτως αποφοιτήσαντες.
Η επιλογή των αιτήσεών τους καθώς και η υπογραφή
της «Συμφωνίας Μάθησης» πρέπει να έχει ολοκληρωθεί κατά το τελευταίο έτος της
φοίτησής τους. Η ολοκλήρωση της Πρακτικής Ασκησης θα πρέπει να γίνει στον πρώτο
χρόνο της αποφοίτησής τους. - ΝΕW!!!
Ο φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί σε όλους τους κύκλους σπουδών:
• Κατά την διάρκεια του Πρώτου κύκλου σπουδών
• Κατά την διάρκεια του Δεύτερου κύκλου σπουδών
• Κατά την διάρκεια του Τρίτου κύκλου σπουδών
Για προγράμματα σπουδών τετραετούς (4) φοίτησης ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λάβει
επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ μέχρι 12 μήνες (*) ανά κύκλο
σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας (Σπουδές ή
πρακτική άσκηση)
Για προγράμματα σπουδών πενταετούς (5) φοίτησης επιτρέπεται η μετακίνηση για
maximum διάστημα 24 μηνών(*) ανά κύκλο σπουδών ανεξαρτήτως του αριθμού και του
είδους της κινητικότητας (Σπουδές ή πρακτική άσκηση).
(*) Η τελική έγκριση για τα maximum διαστήματα θα εξαρτάται από το ύψος της εκάστοτε
οικονομικής επιχορήγησης που εγκρίνεται στο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (φορέα υλοποίησης της
Δράσης) και από τον τελικό συνολικό αριθμό φοιτητομηνών που θα εγκρίνονται στο Ιδρυμά
μας.
ΝΕW!!! Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν ήδη για Σπουδές ή Πρακτική Ασκηση κατά το
πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (LLP/ERASMUS) και φοιτούν ακόμη στο πανεπιστήμιο,
μπορούν να μετακινηθούν στο Erasmus +, μέχρι το ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά
κύκλο σπουδών. Το ίδιο ισχύει και για τους zerogrant φοιτητές.
1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ERA-PLACES ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
EΞAMHNO 2016-17 - ΝΕW!!!
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά δραστηριότητες κινητικότητας
που θα πραγματοποιηθούν από 01/09/2016 έως 28/02/2017.
5
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στις Γραμματείες των Τμημάτων:
Παρασκευή 15 Απριλίου 2016.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
Στη συγκεκριμένη προκήρυξη έχουν κατανεμηθεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (3) εξάμηνες
υποτροφίες ανά Τμήμα ή (6) τρίμηνες ανά Τμήμα.
Τα Τμήματα θα αποφασίσουν για την κατανομή αυτών των θέσεων ανάλογα με τη
ζήτηση.
Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του ανωτέρω αριθμού από κάποιο Τμήμα, θα υπάρξει
ανακατανομή αυτών των θέσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την ακόλουθη
Προκήρυξη του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ:
1η Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό με υποτροφίες Erasmus+ ακαδ έτους 2016 - 2017.pdf
Παράλληλα, θα πρέπει να ελέγξουν τα επιπλέον κριτήρια επιλογής που έχει θέσει το
Τμήμα τους.
Eπισημαίνεται ότι για τους υποψήφιους μεταπτυχιακούς – διδακτορικούς υποτρόφους
ισχύουν τα ακόλουθα:
Οσον αφορά στους μεταπτυχιακούς φοιτητές η αίτησή τους θα πρέπει να συνοδεύεται
από βεβαίωση που θα χορηγεί o Διευθυντής του Μεταπτυχιακού τους με τα ακόλουθα
στοιχεία :
- Το θέμα του μεταπτυχιακού τους
- Eγκριση για τη μετάβαση του φοιτητή στο εξωτερικό
- Ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος θα αποτελέσει μέρος του
μεταπτυχιακού του προγράμματος σπουδών (με τα ακριβή ECTS, εάν προβλέπονται από
το πρόγραμμα Σπουδών τους) και θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών
του.
Οσον αφορά στους διδακτορικούς φοιτητές που είναι ενταγμένοι σε προγράμματα
διδακτορικού κύκλου σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση
του επιβλέποντα Καθηγητή του διδακτορικού τους στην οποία να αναγράφονται:
- Το θέμα της διατριβής
- Η έγκριση της Επιτροπής για τη μετάβαση του φοιτητή στο εξωτερικό
- Ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος θα αποτελέσει μέρος της
διδακτορικής διατριβής και θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών του.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την συμπληρωμένη αίτηση και τα προβλεπόμενα από
την προκήρυξη συνημμένα έγγραφα (τα έντυπα 1,5,6 ανακτώνται από τον ιστοχώρο του
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ www.teiath.gr/diethnwn) στις Γραμματείες των Τμημάτων τους έως τις 15
Απριλίου 2016.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, αφού εγκριθούν από τον
Συντονιστή Erasmus του κάθε Τμήματος και επικυρωθούν από τις Συνελεύσεις των
Τμημάτων οι αιτήσεις που πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια, θα αναρτηθεί, από τις
Γραμματείες, ανακοίνωση με τον πίνακα των επιλεγέντων φοιτητών (με αξιολογική
σειρά), των επιλαχόντων (με αξιολογική σειρά) καθώς και οι απορριφθείσες αιτήσεις με
σαφή αναφορά στον λόγο απόρριψης.
Το Τ.Δ.Δ.Σ. του Ι.Π. θα αποστείλει, στη συνέχεια, στο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ τις εγκριτικές αποφάσεις
των θεσμικών οργάνων των Τμημάτων (απόφαση Συνέλευσης, Κοσμητείας κλπ.) μαζί με
τις αιτήσεις των φοιτητών έως τις 20 Μαίου 2016.
Ακολούθως, οι υπότροφοι θα πρέπει να επικοινωνούν με το ΤΕΙ Αθήνας
(eraplacement@teiath.gr, τηλ.: 210-5385821, κα Ελένη Γιαννοπούλου), για τις
περαιτέρω διοικητικές ενέργειες (υπογραφή Σύμβασης, υπογραφή Learning
agreement for Traineeships, κλπ.), που απαιτούνται για την είσπραξη της
υποτροφίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές δεν θα πρέπει να προβαίνουν σε καμία
δέσμευση με το φορέα υποδοχής τους ούτε να προχωρούν σε κρατήσεις εισιτηρίων και
διαμονής στη χώρα υποδοχής πριν την τελική επιβεβαίωση της έγκρισης και χορήγησης
της υποτροφίας τους από το Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
Από το Τ.Δ.Δ.Σ.
Μέσω Γραμματείας του Τμήματος