Συγκρότηση Ε.Ε.Ε.Κ. για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στο Τ.Α.Β.Μ. στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

Έναρξη Μάρτιος 8, 2016 - Τερματισμός Ιούνιος 20, 2016 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
ΠΡΑΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ για συγκρότηση ΕΕΕΚ -Ιστορία του Νεοελληνικού Κράτους και των Θεσμών του-.pdf166.85 KB

Συγκρότηση Ε.Ε.Ε.Κ. για την πλήρωση μιας θέσης καθηγητή στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του Νεοελληνικού Κράτους και των Θεσμών του» και πρόσκληση σε πρώτη συνεδρίαση

Με την υπ’ αριθμ. ΣΕΠΠ/700/29-02-2016, Πράξη του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, συγκροτήθηκε η Επιτροπή Επιλογής και Εξέλιξης Καθηγητών (Ε.Ε.Ε.Κ.) για την πλήρωση μιας θέσης καθηγητή στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του Νεοελληνικού Κράτους και των Θεσμών του».
Η Επιτροπή θα συνέλθει σε πρώτη συνεδρίαση την 23 Μαρτίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων του Ιονίου Πανεπιστημίου (κτήριο Βιβλιοθήκης, Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα), με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) Εκλογή Προέδρου Ε.Ε.Ε.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Δ.Δ1.1/2960/Φ.0004/04-08-2014 απόφασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 2388/08-09-2014, τ. Β΄).
2) Ορισμός δύο (2) καθηγητών ή ερευνητών, οι οποίοι θα προβούν σε γραπτή αξιολόγηση των υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (Α΄24): «4. Για την υποβοήθηση της αξιολόγησης των υποψηφίων η επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης υποχρεούται να ζητήσει γραπτή αξιολόγηση για κάθε υποψήφιο από δύο καθηγητές ή ερευνητές της αλλοδαπής που ανήκουν στο μητρώο των εξωτερικών μελών ή στο μέτρο που αυτό δεν είναι εφικτό, από καθηγητές ή ερευνητές της ημεδαπής που ανήκουν στο μητρώο των εξωτερικών μελών …» και της παρ. 7β του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Δ.Δ1.1/2960/Φ.0004/04-08-2014 απόφασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 2388/08-09-2014, τ. Β΄).