Συγκρότηση Ε.Ε.Ε.Κ. για την πλήρωση μιας θέσης επ. καθ. στο ΤΑΒΜ στην «Ελληνική Παπυρολογία» και πρόσκληση σε 1η συνεδρίαση

Έναρξη Φεβρουάριος 22, 2016 - Τερματισμός Μάρτιος 22, 2016 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ για συγκρότηση ΕΕΕΚ -Ελληνική Παπυρολογία.pdf229.03 KB

Με την υπ’ αριθμ. ΣΕΠΠ/546/18-02-2016, Πράξη του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, συγκροτήθηκε η Επιτροπή Επιλογής και Εξέλιξης Καθηγητών (Ε.Ε.Ε.Κ.) για την πλήρωση μιας θέσης καθηγητή στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική Παπυρολογία».

Η Επιτροπή θα συνέλθει σε πρώτη συνεδρίαση την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 και ώρα 10:30 π.μ., στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων του Ιονίου Πανεπιστημίου (κτήριο Βιβλιοθήκης, Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα), με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) Εκλογή Προέδρου Ε.Ε.Ε.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Δ.Δ1.1/2960/Φ.0004/04-08-2014 απόφασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 2388/08-09-2014, τ. Β΄).
2) Ορισμός δύο (2) καθηγητών ή ερευνητών, οι οποίοι θα προβούν σε γραπτή αξιολόγηση της υποψηφίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (Α΄24): «4. Για την υποβοήθηση της αξιολόγησης των υποψηφίων η επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης υποχρεούται να ζητήσει γραπτή αξιολόγηση για κάθε υποψήφιο από δύο καθηγητές ή ερευνητές της αλλοδαπής που ανήκουν στο μητρώο των εξωτερικών μελών ή στο μέτρο που αυτό δεν είναι εφικτό, από καθηγητές ή ερευνητές της ημεδαπής που ανήκουν στο μητρώο των εξωτερικών μελών …» και της παρ. 7β του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Δ.Δ1.1/2960/Φ.0004/04-08-2014 απόφασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 2388/08-09-2014, τ. Β΄).