Οδηγίες-διευκρινίσεις για την διαδικασία μετακίνησης των φοιτητών ERASMUS για σπουδές στο εξωτερικό για το ακ.έτος 2016-2017

Έναρξη Ιανουάριος 27, 2016 - Τερματισμός Ιούνιος 30, 2016 Έληξε

Οδηγίες-διευκρινίσεις για την διαδικασία μετακίνησης των φοιτητών ERASMUS για σπουδές στο εξωτερικό για το ακ.έτος 2016-2017

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 26/1/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η
Μετακινήσεις φοιτητών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για το ακ.έτος 2016-2017
"Βήμα 1ο :
Σε συνέχεια της προκήρυξης των φοιτητικών υποτροφιών Erasmus+ για σπουδές 2016-17 και μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αρχικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων στις Γραμματείες (18 Δεκεμβρίου 2015), οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τις ακόλουθες οδηγίες, που βρίσκονται στις σελίδες σελ. 9 -14 των Οδηγιών του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων :
http://www.ionio.gr/central/download.php?file=erasmus/st_guidelines_1617... :
"Βήμα 2ο :
Υποβολή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ στο Τ.Δ.Δ.Σ.
Μετά την υποβολή των αρχικών αιτήσεων και, αφού ολοκληρωθεί η έγκριση αυτών από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων, οι επιλεγμένοι-ες φοιτητές, -τριες υποβάλλουν στο Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων (ΤΔΔΣ) του Ι.Π., τον οριστικό φάκελο υποψηφιότητας, ως ακολούθως:
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ: έως τις 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ: έως τις 30 Ιουνίου 2016
Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων, τηλ. 26610-87129, erasmus@ionio.gr
Το ΤΔΔΣ δέχεται φοιτητές ΔΕ-ΤΕ-ΠΑ, 10:00 – 12:00"
Προκειμένου το Γραφείο μας να δεχτεί τις οριστικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων, θα πρέπει να μας αποσταλούν άμεσα οι εγκριτικές αποφάσεις των θεσμικών οργάνων των Τμημάτων.
Σας υπενθυμίζουμε οτι, στο εξής, οι υπότροφοι Erasmus θα υποβάλλονται στο γλωσσικό τεστ αξιολόγησης (OLS) αμέσως μετά την υποβολή της οριστικής τους αίτησης, ώστε το αποτέλεσμα να επισυνάπτεται στο έντυπο του Learning agreement, που θα ετοιμάζουν σε συνεργασία με το Συντονιστή τους. Το αποτέλεσμα του τεστ θα πρέπει να ταυτίζεται ή να είναι ανώτερο του επιπέδου τη γλώσσας που ζητάει το ίδρυμα υποδοχής για το οποίο έχουν επιλεγεί.
Το Learning agreement θα πρέπει να συντάσσεται, το αργότερο, έως την προθεσμία υποβολής της αίτησης του υπότροφου στο Ίδρυμα υποδοχής.
Ενα αντίτυπο κρατά ο υπότροφος και ένα θα πρέπει να κατατίθεται στο Γραφείο του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων για ενημέρωση του φακέλου του.
Από την Γραμματεία του Τμήματος