Ανακοίνωση-Ενημέρωση για την κατοχύρωση των ξένων γλωσσών

Έναρξη Ιανουάριος 19, 2016 - Τερματισμός Ιούνιος 19, 2016 Έληξε

Ανακοίνωση-Ενημέρωση για την κατοχύρωση των ξένων γλωσσών

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Πληροφ. : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 20/1/2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Σχετικά με την κατοχύρωση ξένων γλωσσών ισχύουν τα παρακάτω:
Oι φοιτητές οι οποίοι έχουν δίπλωμα Aγγλικής Lower ή Proficiency ή αντίστοιχο δίπλωμα Γαλλικής γλώσσας, πρέπει να το δηλώσουν στην Γραμματεία του Τμήματος και παράλληλα να καταθέσουν αίτηση κατοχύρωσης του μαθήματος και αντίγραφο του διπλώματος, ημέρες και ώρες λειτουργίας της Γραμματείας Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00-13.00.
• Ο φοιτητής δικαιούται απαλλαγή-κατοχύρωση στα μαθήματα της ξένης γλώσσας των Α΄ και Β΄ εξαμήνων (Αγγλικά, Γαλλικά) εφόσον προσκομίσει στη Γραμματεία του Τμήματος τίτλο που θα αποδεικνύει καλή γνώση της ξένης γλώσσας, (επιπέδου F.C.)
• Ο φοιτητής δικαιούται απαλλαγή-κατοχύρωση στα μαθήματα της ξένης γλώσσας των Α΄, Β΄ και Γ΄ εξαμήνων εφόσον προσκομίσει στη Γραμματεία του Τμήματος τίτλο που θα αποδεικνύει άριστη γνώση της ξένης γλώσσας, (επιπέδου Proficiency) .
(Oι φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακ.έτος 2014-2015 και μετά δικαιούνται να δηλώσουν και να κατοχυρώσουν μόνο μία από τις δύο ξένες γλώσσες, όχι και τις δύο).
Αναλυτικότερα :
• Οι φοιτητές οι οποίοι κατέχουν πτυχία που αποδεικνύουν καλή γνώση της ξένης γλώσσας (δίπλωμα επιπέδου F.C.) έχουν το δικαίωμα να κατοχυρώσουν αντίστοιχα τα μαθήματα:
Αγγλική γλώσσα Ι και ΙΙ, Γαλλική γλώσσα Ι και ΙΙ , με βαθμό 9.
• Οι φοιτητές οι οποίοι κατέχουν πτυχία που αποδεικνύουν άριστη γνώση της ξένης γλώσσας (δίπλωμα επιπέδου Proficiency) έχουν το δικαίωμα να κατοχυρώσουν αντίστοιχα τα μαθήματα:
Αγγλική Γλώσσα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, Γαλλική γλώσσα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, με βαθμό 10.
Ο βαθμός της ξένης γλώσσας Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ, δεν υπολογίζεται στον τελικό βαθμό του πτυχίου, (αυτό ισχύει για τους φοιτητές που ακολουθούν το νέο Πρόγραμμα Σπουδών έτους 2014, δηλαδή τους φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακ.έτος 2014-15 και μετά.
Από την Γραμματεία του Τμήματος