Ανακοίνωση για πρακτική άσκηση φοιτητών στο εξωτερικό (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Φλωρεντίας)

Έναρξη Οκτώβριος 19, 2015 - Τερματισμός Δεκέμβριος 19, 2015 Έληξε

Ανακοίνωση για πρακτική άσκηση φοιτητών στο εξωτερικό (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Φλωρεντίας)

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 20/10/2015
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η
12μηνη πρακτική άσκηση με υποτροφία
στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Φλωρεντίας.
12μηνη Πρακτική Άσκηση με υποτροφία στη Βιβλιοθήκη του European University Institute (Φλωρεντία) για επί πτυχίω φοιτητές, πρόσφατα πτυχιούχους,
μεταπτυχιακούς φοιτητές και πρόσφατα αποφοιτήσαντες από μεταπτυχιακό
πρόγραμμα Βιβλιοθηκονομίας ή Επιστήμης της Πληροφορίας.
Το European University Institute (EUI) έχει έδρα στη Φλωρεντία και ανήκει
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (όχι στο Ιταλικό Κράτος). Πρόκειται για κέντρο
έρευνας που παρέχει μεταπτυχιακές σπουδές με υποτροφία στις κοινωνικές,
οικονομικές και πολιτικές επιστήμες σε πτυχιούχους από χώρες - μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://www.eui.eu/Home.aspx).
Η Βιβλιοθήκη του EUI προσφέρει υποτροφίες για 12μηνη πρακτική άσκηση σε
επί πτυχίω φοιτητές, πτυχιούχους των ετών 2014 και 201, μεταπτυχιακούς
φοιτητές και αποφοιτήσαντες το 2014 ή το 2015 από μεταπτυχιακά προγράμματα
στη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφορίας.
Οι υπότροφοι πρέπει να έχουν άριστη γνώση αγγλικών, για να μπορούν να
εργαστούν ως μέλη διεθνούς ομάδας.
Επιπλέον προσόντα που απαιτούνται είναι η εμπειρία στη διαχείριση
δεδομένων βιβλιοθηκών και μεταδεδομένων, η κατανόηση των τεχνολογιών
διαδικτύου και βασικές γνώσεις προγραμματισμού.
Οι υποψηφιότητες αρχικά αξιολογούνται με βάση το βιογραφικό σημείωμα. Οι
πιο ισχυροί υποψήφιοι καλούνται σε τηλεφωνική συνέντευξη.
Όσοι από τους επί πτυχίω, πρόσφατα πτυχιούχους, μεταπτυχιακούς και
πρόσφατα αποφοιτήσαντες από μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΤΑΒΜ
ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση καλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά
τους (στα Αγγλικά) στη γραμματεία του Τμήματος έως και 29/10/2015. Οι
αιτήσεις που θα συγκεντρωθούν θα αποσταλούν στο EUI στις 2/11 από το
Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ.
http://www.eui.eu/Research/Library/AboutTheLibrary/Traineeships.aspx
Από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης