ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ Β΄ ΚΥΚΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Έναρξη Σεπτέμβριος 15, 2015 - Τερματισμός Οκτώβριος 30, 2015 Έληξε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ Β΄ ΚΥΚΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 15/9/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ Β΄ ΚΥΚΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τον Β΄ κύκλο της πρακτικής τους άσκησης
παρακαλούνται να προσκομίσουν ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο του συμφωνητικού συνεργασίας, τη συμπληρωμένη φόρμα αξιολόγησης του φορέα τους και τη συμπληρωμένη φόρμα αξιολόγησης των ιδίων την Παρασκευή 25/9 μεταξύ 7-9 μμ.
Όσοι δεν μπορέσουν να προσέλθουν θα αφήσουν τον φάκελό τους με τα παραπάνω έγγραφα στη Γραμματεία του τμήματος.
H επιστημονική υπεύθυνη της πρακτικής άσκησης
Σοφία Στάμου