Εγγραφές Πρωτοετών ακαδ.έτους 2015-2016/ Αρχική Ενημέρωση

Έναρξη Σεπτέμβριος 4, 2015 - Τερματισμός Οκτώβριος 4, 2015 Έληξε

Εγγραφές Πρωτοετών ακαδ.έτους 2015-2016 - Αρχική Ενημέρωση

Εγγραφές Πρωτοετών 2015 - Αρχική Ενημέρωση
Για την ενημέρωση των νέων φοιτητών που θα εγγραφούν για πρώτη φορά στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, δίδονται οι παρακάτω (αρχικές) οδηγίες. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση, όταν το υπουργείο εκδώσει τη σχετική εγκύκλιο για τις εγγραφές.
1) Η εγγραφή θα γίνει ηλεκτρονικά. Η ακριβής διαδικασία θα γίνει γνωστή με νεότερη ανακοίνωσή μας.
2) Οι εγγραφές ξεκινούν συνήθως το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Για την ημερομηνία έναρξης εγγραφών όπως επίσης και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.
3) Τα μαθήματα ξεκινούν από 1η Οκτωβρίου 2015.
Η ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων για τη σίτιση και τη στέγαση των φοιτητών θα οριστεί με νεότερη ανακοίνωση μας. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τα ανωτέρω είναι:
Δικαιολογητικά Στέγασης:
1.Βεβαίωση εγγραφής του Τμήματος όπου φοιτά.
2.Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης από Δήμο ή Κοινότητα.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από αρμόδια δημοτική ή Κοινοτική αρχή (του τελευταίου εξαμήνου).
4. Εκκαθαριστικό εφορίας (Δ.Ο.Υ) των γονέων και του ιδίου οικονομικού έτους 2015.
5.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου δηλώνεται η μόνιμη κατοικία των γονέων.
6. Πιστοποιητικό από πρωτοβάθμια Υγειονομική επιτροπή για αναπηρία δικιά του ή μέλους της οικογένειας.
7. Πιστοποιητικό από Γραμματεία σχολής Τριτοβάθμιου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος για σπουδάζοντα αδελφό, ή βεβαίωση ότι υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.
8. Πιστοποιητικό από Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων.
9. Πιστοποιητικό Απορίας από υπηρεσία πρόνοιας.
10.Όσοι υποψήφιοι είναι παιδιά διαζευγμένων γονέων θα πρέπει να προσκομίσουν δικαστική απόφαση όπου θα προσδιορίζεται η επιμέλεια.
11.Πιστοποιητικό (για τους ομογενείς) από την αρμόδια ελληνική διπλωματική αρχή (πρεσβεία ή προξενείο),που να πιστοποιεί την εθνικότητα τους.
Δικαιολογητικά Σίτισης:
1.Αίτηση
2.Βεβαίωση εγγραφής του Τμήματος
3.Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης από Δήμο ή Κοινότητα.
4.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από αρμόδια δημοτική ή Κοινοτική αρχή (του τελευταίου εξαμήνου).
5.Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας.
6.Δύο (2) Φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
7.Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας (Δ.Ο.Υ) των γονέων και του τελευταίου οικονομικού έτους. Σε περίπτωση που μέχρι την υποβολή της αίτησης δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι το αυτό θα προσκομισθεί το συντομότερο δυνατό και το αργότερο μέχρι την ημερομηνία αξιολόγησης των αιτήσεων.
8.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου δηλώνεται η μόνιμη κατοικία των γονέων.
9.Όσοι υποψήφιοι επικαλούνται λόγους υγείας θα προσκομίζουν βεβαίωση αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί.
10.Όσοι από τους υποψήφιους έχουν αδελφό φοιτητή, θα προσκομίζουν βεβαίωση του τμήματος που έχει εισαχθεί.
11.Όσοι υποψήφιοι είναι πολύτεκνοι θα υποβάλλουν πιστοποιητικό πολυτεκνίας από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων.
12.Όσοι υποψήφιοι είναι άποροι θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση - πιστοποιητικό απορίας από αρμόδια Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας.
13.Όσοι υποψήφιοι είναι παιδιά διαζευγμένων γονέων θα πρέπει να προσκομίσουν δικαστική απόφαση όπου θα προσδιορίζεται η επιμέλεια.
14.Όσοι υποψήφιοι είναι παιδιά ανέργων γονέων θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ανεργίας.