Πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων της κ.Στάμου για την επόμενη εβδομάδα

Starting February 27, 2018 - Ending March 27, 2018 Expired

Πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων της κ.Στάμου για την επόμενη εβδομάδα

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 27/2/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ κ.ΣΤΑΜΟΥ
Το πρόγραμμα διαλέξεων για τα μαθήματα της κ. Στάμου διαμορφώνεται ως εξής:
Ταξινομικά Συστήματα (Δ εξ.).
Έναρξη διαλέξεων: Τετάρτη 7/3 ώρα 9:30πμ.
Αναπληρώσεις: Πέμπτη 8/3 ώρα 9:30πμ, Πέμπτη 22/3 ώρα 9:30πμ και Πέμπτη
29/3 ώρα 9:30πμ.
Συστήματα Θεματικής Πρόσβασης και Ανάκτηση Πληροφοριών
(ΣΤ και Η εξ.)
Έναρξη διαλέξεων: Παρασκευή 9/3 ώρα 9:30πμ.
Αναπληρώσεις: Πέμπτη 19/4 ώρα 9:30πμ και Πέμπτη 26/4 ώρα 9:30πμ.
Από την Γραμματεία του Τμήματος