Ανακοίνωση για τους υποψηφίους διδάκτορες του ΤΑΒΜ

Starting February 16, 2017 - Ending June 29, 2017 Expired

Ανακοίνωση για τους υποψηφίους διδάκτορες του ΤΑΒΜ

Προς τους υποψηφίους διδάκτορες του ΤΑΒΜ
Κατόπιν αποφάσεως της 7ης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδκής Σύνθε-σης του ΤΑΒΜ από 16/2/2017, καλούνται όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες του ΤΑΒΜ να καταθέσουν μέχρι τον Ιούνιο 2017 τις νόμιμες εκθέσεις προόδου, υπογε-γραμμένες αρμοδίως.
Επίσης ενημερώνονται όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες του ΤΑΒΜ ότι μετά την συλ-λογή των εκθέσεων προόδου από όλους, θα ακολουθήσει η νόμιμη διαδικασία επι-καιροποίησης του μητρώου υποψηφίων διδακτόρων.
Η Διευθύντρια του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Αναπλ.Καθηγήτρια Μαρία-Κανελλοπούλου-Μπότη